บริการสืบค้นทรัพยากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
WU Library Catalog (OPAC)
Previous
Next

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลออนไลน์

ระบบสนับสนุนการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom

บริการรับ -ส่งทรัพยากรสารสนเทศ ภายในและภายนอกห้องสมุด

การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน

บริการจองห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่มสำหรับนักศึกษา

คอร์สอบรมสำหรับบุคลากรและนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน

Browsing Category

สารสนเทศกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สารสนเทศกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศอื่น ๆ

News & Events

VDO Presentation

CLM WU Services for Student

D-Learning@CLM

Green Talk

Library Statistics

สถิติการเข้าใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ครั้ง/เดือน)

สถิติการเข้าใช้ WU MOOC (ครั้ง/เดือน)