ONLINE RESOURCE

Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง

Type : Online database
Supported by : ThaiLIS, UniNet

ACCESS PHARMACY

เป็นฐานข้อมูลทางด้านเภสัชกรรมครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ core curriculum, review of recent clinical trial, drug therapy case, drug database, herb/supplement database

Type : Online database
Supported by : ThaiLIS, UniNet

ACM DIGITAL LIBRARY

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

Type : Online database
Supported by : ThaiLIS, UniNet

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY JOURNAL (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

Type : Online database
Supported by : ThaiLIS, UniNet

ANTI-KOBPAE
ระบบตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสาร

ระบบตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสาร
ระบบตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสาร พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์งานประพันธ์ วรรณกรรม ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานเขียนอื่นๆ ใดก็ตาม ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป

Type : Online database

Applied Science & Technology Source Ultimate

แหล่งข้อมูลฉบับเต็มชั้นนำ สำหรับการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนความสำเร็จให้แก่นักศึกษา และ นักวิจัยในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Applied Science & Technology Source Ultimate ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1909 จนถึงปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่

Type : Online database
Supported by : ThaiLIS, UniNet

Art & Architecture Complete

ฐานข้อมูลการวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ศิลปะที่มีประสิทธิภาพสูง นำเสนอวารสาร นิตยสาร และ หนังสือด้านศิลปะฉบับเต็ม รวมถึงการทำดัชนี และ บทคัดย่อโดยละเอียด เพื่อให้ศิลปิน นักวิชาการด้านศิลปะ และ นักออกแบบได้ใช้งาน ครอบคลุมงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนงานศิลปะต่างๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 200 รายการ

Type : Online database
Supported by : ThaiLIS, UniNet

COMPUTERS & APPLIED SCIENCES COMPLETE (CASC)

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่

Type : Online database
Supported by : ThaiLIS, UniNet

CUIR คลังปัญญาจุฬา

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับงานวิชาการของบุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยานิพนธ์ บทความวิจัย lecture notes, best practice manuals, CAR Archive, Center of Visual Studies และ E-Journals.

Type : Online database

Dentistry & Oral Sciences Source

แหล่งสืบค้นข้อมูลทันตแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ช่องปากจาก EBSCO Information Services ให้บริการวารสารฉบับเต็ม และ eBooks ครอบคลุมเนื้อหาของทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมจัดฟัน การรักษารากฟัน การบาดเจ็บบนใบหน้าและการผ่าตัด พยาธิวิทยาช่องปากและใบหน้า ทันตกรรมสำหรับเด็ก ปริทันตวิทยาและทันตกรรมประดิษฐ์

Type : Online database
Supported by : CLM WU

EMERALD MANAGEMENT

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพการเงินและการบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเซีย และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ

Type : Online database
Supported by : ThaiLIS, UniNet

Food Science Source

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็มหลายร้อยฉบับ ในที่นี้รวมถึงรายงานในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย สาขาวิชาต่างๆที่ครอบคลุมได้แก่ การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร การบริการ การขนส่ง และ นวัตกรรมต่างๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 700 ชื่อเรื่อง

Type : Online database
Supported by : ThaiLIS, UniNet

GALE in Context: Global Issues

ฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์, นักวิจัย, นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ

Type : Online database

GALE in Context: Science

ฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์, นักวิจัย, นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ

Type : Online database

GALE: Health and Wellness

ฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์, นักวิจัย, นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ

Type : Online database

IEEE/IEE ELECTRONIC LIBRARY (IEL)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ

 • 170+ journals
 • 1,400+ conference proceedings
 • 5,100+ technical standards
 • Approximately 2,000 eBooks
 • 400+ educational courses
Type : Online database
Supported by : ThaiLIS, UniNet

JOURNAL LINK

เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 237 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต

Type : Online database

Legal Source

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ที่ให้ความครอบคลุมวารสารกฎหมายวิชาการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด Legal Source เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ในด้านการศึกษา แนวความคิด และ แนวโน้มของโลกกฎหมายในปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทนายความ ผู้สอน นักธุรกิจ ผู้ที่ศึกษาและผู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 500 ชื่อเรื่อง

Type : Online database

Matichon e-Library

ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวแบบออนไลน์ ให้ข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ มติชน และมติชนสุดสัปดาห์ มีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2540 – ปัจจุบัน ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

Type : Online database
Supported by : CLM WU
Expire Date : 31 January 2023

NATURE ONLINE

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์ ของ Nature Publishing Group (NPG) มีวารสารฉบับเต็ม 1 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2015 – ปัจจุบัน

Type : Online database

PROQUEST DISSERTATION & THESES GLOBAL

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

Type : Online database
Supported by : ThaiLIS, UniNet

RESEARCHERID

ResearcherID ใช้ป้องกันปัญหาความคลุมเครือของผู้เขียนภายในชุมชนการวิจัยทางวิชาการ สมาชิกแต่ละคนจะได้รับ ID ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อให้นักวิจัยสามารถจัดการรายการสิ่งพิมพ์ของตนได้ สามารถติดตามจำนวนครั้งที่มีผู้อ้างอิงงานของตน ดัชนี h-index และระบุผู้ร่วมวิจัยได้ หลีกเลี่ยงการระบุชื่อผู้เขียนผิดพลาด นอกจากนี้ ข้อมูล ResearcherID ยังรวมเข้ากับ Web of Science และสอดคล้องกับ ORCID ทำให้ผู้เขียนสามารถอ้างสิทธิ์และแสดงสิ่งพิมพ์ของตนได้จากบัญชีเดียว สามารถค้นหาความร่วมมือในการวิจัย ตรวจสอบรายชื่อสิ่งพิมพ์ และสำรวจว่ามีการนำงานวิจัยไปใช้ทั่วโลกอย่างไร

Type : Online database

RSNA Journals Online

วารสาร Peer-reviewed จาก The Radiological Society of North America (RSNA) : ประกอบด้วยเนื้อหา

 1. Radiology : Artificial Intelligence
 2. Radiology : Cardiothoracic Imaging
 3. Radiology : Imaging Cancer

Type : Journals Online

SCIENCEDIRECT

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.1995 – ปัจจุบัน

Type : Online database

Supported by : ThaiLIS, UniNet

SCOPUS

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Type : Online database
Supported by : CLM WU

SPRINGERLINK JOURNAL

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

Type : Online database
Supported by : ThaiLIS, UniNet

THAI JOURNALS ONLINE (THAIJO)

ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางประเทศไทย รวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา

Type : Online database

THE DOI SYSTEM

เว็บไซต์ของหน่วยงาน International DOI Foundation (IDF) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นหน่วยงานกำกับดูแลและจัดการการลงทะเบียน Digital Object Identifier (DOI) และเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนมาตรฐาน ISO (ISO 26324) สำหรับระบบ DOI จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคและสังคมสำหรับการลงทะเบียนและใช้สำหรับระบุตัวตน ซึ่งเรียกว่า DOI สำหรับใช้ในเครือข่ายดิจิทัล

Type : Online database

UpToDate Advanced

เป็น Evidence Based Medicine ที่ได้ถูกสรุป วิเคราะห์ โดยการให้ grade evidence base และ recommendation ในแต่ละบทความโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ มีบทความสำหรับผู้ป่วย ในการปฏิบัติตัวและเข้าใจถึงเรื่องโรค การรักษา วินิจฉัย ยาที่ใช้ในการรักษา

 • UpToDate Advanced ประกอบด้วย
  • UpToDate Pathway ให้ข้อมูลการประเมินผล (Screening) การวินิจฉัย (Diagnosing) การรักษา (Treating) ทางการแพทย์
  • Lab Interpretation การประเมินผลจากผลตรวจของห้องปฏิบัติการ ตามขั้นตอนและมาตรฐานของ Evidence Based Medicine

Type : Online database
Supported by : CLM WU

Anthropology Database
ฐานข้อมูลกฤตภาคด้านมานุษยวิทยา

ฐานข้อมูลข่าวด้านมานุษยวิทยา จัดทำโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Type : Online database

Thai National Research Repository
ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR รวบรวมงานวิจัยและผลงานจากโครงการวิจัยจากทุกหน่วยงานในประเทศไทย

Type : Online database

E-LIBRARY

เป็นแหล่งรวมรายชื่อโครงการวิจัย ประเภทงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จัดทำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Type : Online database

UNINET database usage statistics
สถิติการใช้ฐานข้อมูล UNINET

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และเผยแพร่ให้กับสมาชิกเครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกเครือข่าย สามารถต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้

Type : Online database