ระบบจองห้องประชุมระเบียงบรรณ 4

ข้อปฎิบัติการใช้ห้องประชุมระเบียงบรรณ 4

  1. สงวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับพนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเท่านั้น
  2. การอนุมัติใช้ห้องให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้บริการ
  3. กรณีต้องการยกเลิกการใช้ห้องประชุม กรุณาโทรแจ้งผู้ให้บริการที่เบอร์ 73361 ทั้งนี้ระบบไม่สามารถทำการยกเลิกได้โดยผู้ขอใช้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม