บริการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
Services Learning จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

        กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะทำงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  และคณาจารย์ระดับรายวิชาของแต่ละหลักสูตรในสำนักวิชาต่างๆ เพื่อกำหนดประเด็น-หัวข้อกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ความจำเป็น และความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ของสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมชัดเจน มุ้งเน้นส่งเสริมทักษะด้านการคิด พูด อ่าน เขียน ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความจำเป็นในการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21  โดยมีแผนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษานั้นๆ

Services Learning จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่