ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

ผู้อำนวยการ

Deputy Director

นายธรณิศ หาญใจ

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

เกษมาพร ตัญบุญยกิจ

นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่าย

จารุพันธุ์ พรุเพ็ชรแก้ว

นางจารุพันธุ์ พรุเพ็ชรแก้ว

พนักงานธุรการ
งานแผนและงบประมาณ

ธันธภัทร์ ดวงจันทร์

น.ส.ธันธภัทร์ ดวงจันทร์

พนักงานธุรการ
งานธุรการและบริหารงานทั่วไป

พัชรินทร์ ภาวิกานนท์

น.ส.พัชรินทร์ ภาวิกานนท์

พนักงานธุรการ
งานเลขานุการและการจัดประชุม

อมราพร ศรีสุวรรณ

นางอมราพร ศรีสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการและบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

อาภรณ์ ไชยสุวรรณ

น.ส.อาภรณ์ ไชยสุวรรณ

บรรณารักษ์
หัวหน้าฝ่าย

บุญเพ็ญ ชูทอง

น.ส.บุญเพ็ญ ชูทอง

บรรณารักษ์
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

รุจิรา เต็มราม

น.ส.รุจิรา เต็มราม

พนักงานธุรการ
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

บุษกร ผึ้งภักดี

น.ส.บุษกร ผึ้งภักดี

พนักงานธุรการ
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

กนกวัลย์ ไกรนุกูล

นางกนกวัลย์ ไกรนุกูล

บรรณารักษ์
งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

รจนา หมาดหล้า

น.ส.รจนา หมาดหล้า

บรรณารักษ์
งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

ขนิษฐา จิตรหลัง

น.ส.ขนิษฐา จิตรหลัง

บรรณารักษ์
งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

สุจิตรา เมฆหมอก

น.ส.สุจิตรา เมฆหมอก

พนักงานธุรการ
งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

กฤษณา เสตพงศ์

น.ส.กฤษณา เสตพงศ์

บรรณารักษ์
งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและฐานข้อมูล

จริยา รัตนพันธุ์

น.ส.จริยา รัตนพันธุ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและฐานข้อมูล

ธวัชชัย ประดู่

นายธวัชชัย ประดู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและฐานข้อมูล

นัสราห์ จำปากลาย

น.ส.นัสราห์ จำปากลาย

บรรณารักษ์
งานจดหมายเหตุและคลังสารสนเทศ

ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา

ปรีชา รัสมี

นายปรีชา รัสมี

บรรณารักษ์
หัวหน้าฝ่าย

สุวัฒน์ เกิดมณี

นายสุวัฒน์ เกิดมณี

บรรณารักษ์
งานบริการสารสนเทศเฉพาะทาง

กิตติพร ศรีเพ็ชร

นางกิตติพร ศรีเพ็ชร

บรรณารักษ์
งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการวิจัย

สันถัต สารักษ์

นางสันถัต สารักษ์

บรรณารักษ์
งานส่งเสริมการเรียนรู้

พิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์

นายพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์

นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานส่งเสริมการเรียนรู้

นาวิน เนาวพงศ์

นายนาวิน เนาวพงศ์

นายช่างเทคนิค
งานส่งเสริมการเรียนรู้

นิตยา ทองปะนะ

นางนิตยา ทองปะนะ

พนักงานธุรการ
งานบริการผู้ใช้

ชื่นณัสฐา เสนาะโสตร์

นางชื่นณัสฐา เสนาะโสตร์

พนักงานธุรการ
งานบริการผู้ใช้

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา

นริสา บัวเชย

น.ส.นริสา บัวเชย

นักเทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้าฝ่าย

ไกรศร สายวารี

นายไกรศร สายวารี

นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานผลิตสื่อการศึกษาฯ

นันทพร ขันธศุภหิรัญ

น.ส.นันทพร ขันธศุภหิรัญ

นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานผลิตสื่อการศึกษาฯ

นุรุณ จำปากลาย

นายนุรุณ จำปากลาย

นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานผลิตสื่อการศึกษาฯ

พัสตราภรณ์ กาฬสิงห์

น.ส.พัสตราภรณ์ กาฬสิงห์

นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีฯ

ชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์

น.ส.ชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์

นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีฯ

กฤตยชญ์ ฤทธิจักร

นายกฤตยชญ์ ฤทธิจักร

นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีฯ

ชัชวาล นาคพันธุ์

นายชัชวาล นาคพันธุ์

จนท.วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีฯ

เขมชาติ เสมแดง

นายเขมชาติ เสมแดง

นายช่างเทคนิค
งานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ

สมภพ เอียดสี

นายสมภพ เอียดสี

นายช่างเทคนิค
งานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ

พิชัย พูลสวัสดิ์

นายพิชัย พูลสวัสดิ์

นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

เมษา สินทบทอง

นายเมษา สินทบทอง

นักเทคโนโลยีการศึกษา
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

ไกรสร แก้วอุดม

นายไกรสร แก้วอุดม

นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

วิรัตน์ ฉิมสุด

นายวิรัตน์ ฉิมสุด

นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

พงค์สุวรรณ แก้วทอง

นายพงค์สุวรรณ แก้วทอง

นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

เกียรติศักดิ์ ใบระเหม

นายเกียรติศักดิ์ ใบระเหม

นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

ณัฐพล จันทนา

นายณัฐพล จันทนา

นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

เบญจา ภูริพงศธร

นายเบญจา ภูริพงศธร

นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

ธนชัย คำสมาน

นายธนชัย คำสมาน

นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

สุทธิรักษ์ จริตงาม

นายสุทธิรักษ์ จริตงาม

นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

อนุรักษ์ คงคิด

นายอนุรักษ์ คงคิด

นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

พรรคพล เจรณาเทพ

นายพรรคพล เจรณาเทพ

นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

ประจักษ์ สุขแสน

นายประจักษ์ สุขแสน

นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

อวยพร สิงห์พึงราบ

ว่าที่ ร.ต. อวยพร สิงพึงราบ

นายช่างเทคนิค
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

สมศักดิ์ ประทุมทอง

นายสมศักดิ์ ประทุมทอง

พนักงานธุรการ
งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

เลอศักดิ์ มุติชุน

นายเลอศักดิ์ มุติชุน

นายช่างเทคนิค
งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

บุษรา มีแก้ว

นางบุษรา มีแก้ว

พนักงานธุรการ
งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์