วิสัยทัศน์/พันธกิจ
WU Library
WU Library
วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นสากล สร้างสรรค์เพื่อเป็นผู้นำด้านคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการเพื่อตอบสนองการเรียนรู้และวิจัย

พันธกิจ

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามุ่งพัฒนาบทบาทการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม มีทรัพยากรสารสนเทศ มีสื่อการศึกษา และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยภายใต้สภาพแวดล้อมดิจิทัล สามารถตอบสนองและสร้างคุณค่าต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งมั่นที่พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ให้สะท้อนถึงบรรยากาศความเป็นสากลและความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มด้วยบริการที่มีคุณภาพ อันจะช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการเรียน การสอน และความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย