EndNote

        EndNote คือ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการกับรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดหามาเพื่อให้ประชาคมวลัยลักษณ์ได้ใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีระบบปฎิบัติการ Windows หรือ Mac

นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรที่ต้องการใช้งานโปรแกรม EndNote จำเป็นต้องใช้ Username และ Password จากศูนย์บรรณสารฯ  เพื่อ download โปรแกรมและ Product key

ข้อแนะนำ 

  • สำหรับผู้ที่ต้องการจัดทำรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมภาษาไทย ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือบุคลากรที่ต้องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/ผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งวิชาชีพ แนะนำให้ download เวอร์ชั่น EndNote X9
  • สำหรับนักวิจัย อาจารย์หรือผู้ที่ต้องการจัดทำผลงานเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก แนะนำให้  download เวอร์ชั่น EndNote 20
  • การ download โปรแกรม ให้พิจารณาระบบ OS ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนบุคคล ซึ่งมีทั้งระบบ Window และ MAC