บริการอื่น ๆ
Services Other Locker

บริการตู้ฝากสัมภาระ

        เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุดในการจัดเก็บสัมภาระและสิ่งของมีค่าไว้อย่างปลอดภัย ขณะมาใช้บริการห้องสมุด โดยบริการตู้ล็อกเกอร์ จำนวน 109 ตู้ มีกุญแลล็อคอย่างปลอดภัย ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ตลอดเวลาที่ห้องสมุดเปิดให้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2
 2. สแกนคิวอาร์ โค้ด เพื่อใช้บริการ
 3. แลกบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับกุญแจล็อกเกอร์
 4. หากสัมภาระมีขนาดใหญ่กว่าตู้ล็อกเกอร์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อฝากกรณีพิเศษ
 5. ไม่รับฝากสัมภาระค้างคืน
 6. ผู้ใช้บริการต้องนำสัมภาระที่ฝากไว้ออกและส่งคืนกุญแจก่อนเวลาปิดห้องสมุดอย่างน้อย 15 นาที
 7. กรณีสิ่งของในตู้ล็อกเกอร์ชำรุดเสียหาย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะไม่รับผิดชอบใดๆ
 8. ผู้ใช้บริการสามารถเช่าตู้ล็อกเกอร์เพื่อฝากสิ่งของสัมภาระ เป็นรายเดือน โดยเสียค่าบริการ 100 บาท/เดือน หรือเช่าเป็นภาคการศึกษา ค่าบริการ 300 บาท/ภาคการศึกษา
 9. ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้เก็บไว้ในตู้ล็อกเกอร์
  • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  • วัตถุที่เป็นอันตราย
  • วัตถุหรือสิ่งของที่ทำให้เกิดกลิ่น
  • สิ่งเสพติด
  • สิ่งของที่ผิดกฎหมาย

วัน เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.45 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.45 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Services Other Locker
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่