สารจากผู้อำนวยการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
ผู้อำนวยการ
“เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นสากล
สร้างสรรค์เพื่อเป็นผู้นำด้านคุณภาพ
พัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการเพื่อตอบสนองการเรียนรู้และวิจัย”

        กว่า 30 ปีมาแล้วที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารฯ ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทบาทให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย พัฒนาความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ พร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมบรรยากาศความเป็นสากลและความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยภายใต้สภาพแวดล้อมดิจิทัลในศตวรรษที่ 21

        ภายใต้วิสัยทัศน์ของเรา คือ “เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ มุ่งมั่นที่พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มด้วยบริการที่เป็นเลิศ” เรามีเป้าหมาย 7 ข้อดังนี้

  1. เพื่อให้บริการ “ห้องสมุดมีชีวิต” ที่พร้อมด้วยทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน Activie Learning
  2. เพื่อพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ให้มี “พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)” ที่มีบรรยากาศรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  3. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแบบองค์รวมที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร (One Stop Services)
  4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ และนักศึกษาได้ใช้นวัตกรรม ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
  6. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทางกายภาพและกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่พรั่งพร้อมและปลอดภัยสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
  7. สร้างความร่วมมือกับสำนักวิชาในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Courses) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

        สำหรับในปีการศึกษา 2565 นี้ แม้ว่าปีนี้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะอยู่ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ก็ตาม ผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน และขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ปีนี้ศูนย์บรรณสารฯ ยังพร้อมมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ทุกท่านอยู่เช่นเดิม ซึ่งปีนี้นับว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับเรา เพราะเราจะทำอย่างไรจึงจะสามารถให้บริการแก่ทุกท่านให้มีประสิทธิภาพเช่นเดิมเหมือนกับที่ผ่านมา

        อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใด ๆ ขึ้นก็ตาม ผมยังเชื่อมั่นว่าบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯมีความพร้อม มีความยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทุกท่านได้รับบริการที่เป็นเลิศ ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านห้องสมุด (Library Services) และบริการด้านสื่อการศึกษา (Educational Services) ก็ตาม ทุกท่านจะได้รับบริการที่มีความพร้อมเสมอ บริการห้องสมุดของเรา มีพร้อมด้วยหนังสือ วารสาร สื่อดิจิทัล E-book E-Journal รวมแล้วกว่า 500,000 รายการ และฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่า 24 ฐานข้อมูล รวมทั้งยังมีบริการด้านสื่อการศึกษาที่ครอบคลุมตั้งแต่บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ บริการผลิตสื่อการสอน ผลิตเอกสาร ออกแบบสื่อดิจิทัล ผลิตวีดิทัศน์การเรียนการสอน และหลักสูตรออนไลน์ Online Courses ที่เปิดให้บริการที่ WU-E-Learning หรือ WU-MOOC ด้วย

        ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับบริการจากเราเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพครับ หากมีข้อสงสัยอะไรก็ขอให้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซด์ของเรา หรือหากประสบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะใด ๆ ก็อาจสายตรงถึงผู้บริหารได้นะครับ ส่วนบริการอื่นๆ ก็ขอให้ติดตามข่าวบริการจากเราในโอกาสต่อ ๆ ไปนะครับ

เราพร้อมที่จะให้บริการเคียงข้างไปกับคุณ เพื่อความสำเร็จของทุกท่านเสมอนะครับ
ศิวนาถ นันทพิชัย