บริการทรัพยากรสารสนเทศ
Services Resource การยืมระหว่างห้องสมุด

การยืมระหว่างห้องสมุด

        บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary Loan Service : ILL ) เกิดจากความร่วมมือกันของกลุ่มเครือข่ายห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศหรือถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด ในกรณีที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งแห่งใดไม่มีรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการของตนเองต้องการ  และสืบค้นได้ว่ามีอยู่ในห้องสมุดแห่งใดแห่งหนึ่งในกลุ่มเครือข่าย ก็สามารถแจ้งความประสงค์ขอยืม/ถ่ายสำเนาเอกสารทรัพยากรสารสนเทศนั้น เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ของตนเองได้ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน อีกทั้ง ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละห้องสมุดอีกด้วย ปัจจุบันมีหนังสือในความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมากกว่า 5,000,000 รายการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. เว็บไซต์ library.wu.ac.th (ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)
 2. เลือกแถบเมนู Network Library (PULINET Search)
 3. ใส่คำค้นหนังสือที่ต้องการค้นหา และคลิก Search
 4. เมื่อค้นพบรายการหนังสือที่ต้องการ ให้เลือก Inter library loan Request
 5. กรอกรายละเอียดเพื่อขอใช้บริการ
 6. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดติดต่อกลับ แจ้งผลการขอใช้บริการ
 7. ติดต่อขอรับหนังสือและจ่ายค่าดำเนินการ

วัน เวลาให้บริการ

 1. แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการออนไลน์ได้ 24 ชม. ผ่านเว็บไซต์ library.wu.ac.th (จนท.จะดำเนินการในวันและเวลาทำการ)
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2  (คุณกิตติพร ศรีเพ็ชร)

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ 
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่