บริการพื้นที่สนับสนุนการศึกษา
Services Area บรรณปัญญา

ห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม (ห้องบรรณปัญญา)

        ห้องบรรณปัญญา (Baan-Na-Panya) เป็นห้องขนาดเล็กขนาดความจุไม่เกิน 10 ที่นั่ง มีจำนวน 7 ห้อง จัดให้บริการเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัยแบบกลุ่มคณะ การประชุม ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ และการเรียนการสอนกลุ่มย่อย เป็นต้น ภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และ จอ LED สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้สาย VGA/RGB

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ให้บริการสำหรับนักศึกษาจำนวน 4-10 คน
 2. ใช้บริการครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง หากไม่มีผู้จองต่อ สามารถจองใช้ห้องต่อได้
 3. สามารถจองใช้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ล่วงหน้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง
 4. ติดต่อขอรับกุญแจห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการประตูทางเข้า-ออก ชั้น 1 โดยยื่นบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 4 ใบ
 5. เมื่อถึงเวลาจอง หากผู้จองไม่รับกุญแจห้องภายใน 15 นาที เจ้าหน้าที่จะยกเลิกการจองและให้สิทธิ์ผู้จองลำดับต่อไป
 6. ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ หากทรัพย์สินภายในห้องชำรุด สูญหาย ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 7. เมื่อใช้ห้องเสร็จแล้วให้ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดไฟ ล็อกประตูให้เรียบร้อยและนำส่งกุญแจกับเจ้าหน้าที่
 8. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนข้อกำหนด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเป็นกรณี

วัน เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 20.00 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

หมายเหตุ การจองใช้บริการห้องบรรณปัญญาสามารถเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

Services Area บรรณปัญญา
Services Area บรรณปัญญา
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่