คำประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Personal Data Protection Policy (PDPA)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ใช้บริการทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

1. ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด

        ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากศูนย์บริการการศึกษา ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนทั่วไปที่ประสงค์ขอเป็นผู้ใช้บริการแบบสมทบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล:

 • สมาชิกประเภทนักศึกษา เก็บข้อมูล รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล รหัสสาขาวิชา วันที่เริ่ม-สิ้นสุดการเป็นนักศึกษา เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปบุคคล ที่อยู่
 • สมาชิกประเภทบุคลากร เก็บข้อมูล รหัสพนักงาน ชื่อ-สกุล รหัสตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด วันที่เริ่ม-สิ้นสุดการเป็นพนักงาน เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปบุคคล ที่อยู่
 • สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก เก็บข้อมูล หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วันที่เริ่ม-สิ้นสุดการเป็นสมาชิก เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปบุคคล ที่อยู่
 • สมาชิกทุกประเภท เก็บข้อมูลรายการยืม-คืน-จอง ข้อมูลค่าปรับ ข้อมูล MyReview/MyTag/MyList/ MySuggest ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib และเก็บข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ ในกรณีใช้บาร์โค้ดหรือ RFID Tag จากบัตรนักศึกษา หรือใช้ QR Code จาก WU App ร่วมกับระบบ Flap-gate เพื่อนับสถิติการเข้าใช้บริการ

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลที่ทำรายการยืม-คืน-จองทรัพยากร และชำระค่าปรับ
 2. เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลในการเข้ามาใช้สถานที่
 3. เพื่อนับสถิติการใช้บริการในภาพรวม
 4. เพื่อการติดต่อสื่อสารและการส่งมอบทรัพยากรผ่านบริการ รับส่งหนังสือถึงบ้าน (Delivery to Home)
 5. เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกห้องสมุดโดยรวม (เช่น MyReview/MyTag)

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 

        ไม่กำหนดวันสิ้นสุด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง:  

        ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ข้อมูลค่าปรับค้างจ่าย ข้อมูลหนังสือค้างส่ง ข้อมูลหนี้สินภาระผูกพัน ให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การสำรวจหนี้สินภาระผูกพันนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา การสำรวจหนี้สินภาระผูกพันเมื่อพนักงานลาออก เป็นต้น

2. ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ผ่านช่องทาง https://library.wu.ac.th/training/

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล:

        ชื่อ-สกุล อีเมล หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หลักสูตรที่ลงทะเบียน

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลที่ทำการสมัครเข้าร่วมอบรม
 2. เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
 3. เพื่อใช้นับสถิติเกี่ยวกับผลการจัดอบรมในภาพรวม

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 

        ไม่กำหนดวันสิ้นสุด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง:  

        ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ หลักสูตรที่ท่านเข้าร่วมอบรม เพื่อหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

3. ข้อมูลกล้องวงจรปิด

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล:

        ภาพและเสียงของบุคคล ภาพทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน บริเวณอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร และพื้นที่ให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 2. เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยสาธารณะ การป้องกันอาชญากรรม กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายหรือการดำเนินคดีทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 

       10 วัน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง:  

        ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลอื่น ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของศูนย์บรรณสารฯ สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตหรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

4. ข้อมูล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และวิดีโอ กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล:

        ภาพและเสียง ภาพทรัพย์สิน และการร่วมกิจกรรมของบุคคล

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อเก็บรวมรวม เผยแพร่ และแบ่งบัน ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานของงานผลิตสื่อฯ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 

       ไม่กำหนดวันสิ้นสุด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง:  

        เผยแพร่ผ่านช่องทาง

   • Facebook: ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนฯ ศูนย์บรรณสาร ม.วลัยลักษณ์
   • Facebook: Photoandvdo Clm Wu (งานผลิตสื่อการศึกษาฯ)
   • เว็บไซต์และเพจที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ library.wu.ac.th
การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคล

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และตระหนักดีว่าเจ้าของข้อมูลย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลของตน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับมา จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีมาตรการเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดำเนินการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามประกาศหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอาจไม่สามารถให้บริการหรือปฏิบัติตามประกาศและระเบียบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรืออาจไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่าง ๆ ให้กับท่านได้

        ทั้งนี้หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์บรรณสารฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ และดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะสมาชิกห้องสมุดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

        ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสม และเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

        ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดังนี้

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

        ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยประกาศและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูล

        ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รวมถึงขอให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้

3. สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านมีสิทธิขอให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ตามที่ประกาศและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายกำหนด

4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล สำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายกำหนด

5. สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านมีสิทธิขอให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่ประกาศและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายกำหนด

6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านมีสิทธิขอให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ระงับการใช้ข้อมูลของตนได้ตามที่ประกาศและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายกำหนด

7. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

        กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8. สิทธิในการรับทราบกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อาจมีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งนี้ตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

9. สิทธิในการร้องเรียน

        ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

        ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวได้ ในกรณีที่ขัดต่อประกาศและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายกำหนด ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีข้อจำกัดโดยเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะอย่าง อาจส่งผลให้ไม่สามารถได้รับบริการจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอาจจะไม่สามารถทำงานร่วมกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้บริการใด ๆ ได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยินยอมให้ข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต้องการ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตามประกาศมหาวิทยาลัย

        ในที่นี้ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้แต่งตั้งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น

ช่องทางการติดต่อ

        ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
เบอร์โทรศัพท์
: 075-673344

อีเมล: LibraryAdmin@wu.ac.th [ใช้หัวข้อ “ติดต่อสอบถามเรื่อง PDPA”]

การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะทำการพิจารณาทบทวนเงื่อนไขนโยบายศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ประกาศและระเบียบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะแจ้งให้ทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา library.wu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่  29 สิงหาคม 2565

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย )
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์