ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
The Center for Library Resources and Educational Media

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-3344

wulibrary@gmail.com

https://library.wu.ac.th