รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนที่ 1

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของสภามหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 2

ผลลัพธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ประจำปี

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหางบประมาณ ผลงานโดดเด่น

1. การนำองค์กร: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์ไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
 1. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานที่สอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ทําให้มหาวิทยาลยมีความยั่งยืน
 2. มีวิธีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 3. มีวิธีการสร้างบรรยากาศเพื่อให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย
 4. มีการสรางนวัตกรรมทำให้ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
 5. มีวิธีการสื่อสารที่ดีเพื่อกระตุ้นให้มีผลการทํางานที่ดียิ่งขึ้น
กลยุทธ์การสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
Co-Creation for Learning
ร่วมมือ สร้างสรรค์ และให้บริการเพื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล

O1 Smart Classroom Services

>4.25

O2  Smart Services and Online Courses

Smart Services >25%
Online Courses
>10 วิชา

O3 Digital Content การเรียนรู้ออนไลน์

Digital Content

O4 HPO บรรลุ 16 ตัวชี้วัด 

บรรลุ 16 ตัวชี้วัด >90%
Green Office
(Gold Level)

เป้าประสงค์การดำเนินงาน

2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์ไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
 1. การสร้างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่ให้ความสําคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์
 2. การให้ความสำคัญกับการนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
 3. มีวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการโดยมีตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้เพื่อติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจนอันจะส่งผลต่อความสําเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

วิธีการ/กระบวนการดําเนินงาน

กลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรลุเป้าหมาย
สนับสนุน
ติดตาม
ประเมินผล
(PDCA)
พัฒนาการทํางานแบบข้ามสายงาน (Cross-functional)
ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าตาม Career Path ของตนเอง
จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (OKR ของฝ่าย/แผนงาน/ข้อตกลงการปฏิบัติงาน) โดยใช้กลไกประชุมและพัฒนาข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
Morning Talk
KM Activities (Knowledge Sharing/Blog)

ผลลัพธ์/ผลสําเร็จของการดําเนินงาน

จัดประชุมพนักงานเพื่อจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ (Job 2) 100%
จัดตั้งทีมงานแบบข้ามสายงาน (4 ทีม) 100%
    • ทีม Smart Classroom Services
    • ทีม Virtual University Production Support
    • ทีม Customer Relationship Management
    • ทีม One Stop Services (เอกสารกลาง/ข้อสอบ/บริการห้องสมุด/KM)
ปรับเปลี่ยนตําแหน่ง 3 คน (ในแผนค้าง 1 คน) 67%
ส่งเสริมให้ทําชํานาญการ (มีระบบคู่มือ, อบรมการเขียน / Design thinking,การพัฒนานวัตกรรม, KM) 100%

กลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรลุเป้าหมาย

พัฒนาทีมสนับสนุน/ทีมผลิต/ทีมลูกค้าสัมพันธ์

ทีมทำงานแบบข้ามสายงาน

ทีม Smart Classroom Services
ทีม Virtual University Production Support

สนับสนุน/ติดตาม/ประเมินผล (PDCA)

หลักสูตร/คู่มือ-สื่อ/KM

ทุกคนจะต้องมี Content เผยแพร่ให้แก่ผู้รับบริการ

Smart Classroom 100% & Smart Services >25%

ติดตาม/ประเมินผล/เพิ่มความพึงพอใจ

ทีม Customer Relationship Management
ทีม One Stop Services (เอกสารกลาง/ข้อสอบ/บริการห้องสมุด/KM)

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของสภามหาวิทยาลัย
พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง/ความเชี่ยวชาญ
>20 หลักสูตร

มีหลักสูตร Re-skill & Up-skill >20 หลักสูตร

ส่งเสริมให้มีหลักสูตร/เพิ่มบริการด้าน Digital Content
พนักงานทุกคน

ทุกคนจะต้องมี Content เผยแพร่ให้แก่ผู้รับบริการ

มุ่งเน้นการผลิต Digital Content สนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์
Content >10%

มี Content & Courses เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

    • มีแผนงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
    • สำรวจความต้องการ / ประเมินหลักสูตร
    • พัฒนาความร่วมมือดับหน่วยงานอื่น ๆ 
    • เพิ่มบริการบนแพลตปอร์มที่เกี่ยวข้องเช่น CLM ‘s Data, CLM ‘s SDG, CLM ‘s MOOC Courses, etc.
ปรับโครงสร้าง/ปรับ mindset/ปรับตำแหน่ง/เพิ่มงาน

เพิ่มหลักสูตร/ปรับปรุงบริการสนับสนุน

พัฒนาสิ่งสนับสนุน/เพิ่มบริการที่มีคุณภาพ

มุ่งเน้นบริการออนไลน์ให้มากกว่า 50%

บรรลุเป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด (อย่างน้อย 90%)

พนักงานมีนวัตกรรม/มีร้อยละความพึงพอใจสูงขึ้น

3. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย
 1. การมีวิธีการสร้างระบบรับฟังจากผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยส่วนอื่น เพื่อประเมินความพึงพอใจ
 2. การสร้างความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสียต่อมหาวิทยาลัย

วิธีการ/กระบวนการดําเนินงาน

PLAN
พัฒนาแผนงานจากการสํารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สํารวจความต้องการ, จัดหาตามความต้องการ)
DO
ดําเนินงานตามความต้องการของลูกค้าเป็นพื้นฐาน,พัฒนาความร่วมมือกับสํานักวิชา/หลักสูตร, ให้บริการตามความต้องการของนักศึกษา (จัดส่งตาม request,บริการออนไลน์)
CHECK
สํารวจความต้องการ/ความพึงพอใจทุกกิจกรรม/ต่อเนื่องทุกเดือน เข้ารับการประเมิน (สํารวจมคอ.3, เข้าร่วมฟังการรับรองหลักสูตรทางวิชาชีพ,กล่องรับความคิดเห็น, จัดตั้ง CRM ทีม)
ACT
ปรับแผน, พัฒนาโครงการเพิ่มเติม, เพิ่มนวัตกรรม (Digital Services)

ผลลัพธ์/ผลสําเร็จของการดําเนินงาน

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

4.69 %

บรรลุความสำเร็จของหน่วยงาน

บรรลุ 14 ตัวชี้วัด

บรรลุ 14 จาก 16 ตัวชี้วัด (ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด)

ผลการประกันคุณภาพการศึกษา

U5 : 5 คะแนน

ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 1. การสร้างระบบตัววัด การวิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงการดำเนินการโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนของมหาวิทยาลัย
 2. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

วิธีการ/กระบวนการดําเนินงาน

    • กําหนดให้แต่ละฝ่าย/แต่ละงาน/แต่ละฝ่ายจัดรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ได้แก่ JPAS,Morning Talk, การรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน/รายไตรมาส
    • จัดให้มีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้เป็นทีรับรู้

ผลลัพธ์/ผลสําเร็จของการดําเนินงาน

    • ประเมินจากการดําเนินงานในระบบ JPAS, DOMS, eBudget
    • การนําเสนอผลงานเว็บไซต์ : library.wu.ac.th

กลยุทธ์การสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามแนวทาง OKRs

5. การมุ่งเน้นบุคลากรและการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
 • การมุ่งเน้นบุคลากร
  1. การสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางาน การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
  2. มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร และแผนอัตรากําลังบุคลากร
  3. การสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทําให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับมหาวิทยาลัย
 • การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
  1. การมีวิธีการออกแบบและจัดการปรับปรุงหลักสูตรการบริการ
  2. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  3. การควบคุมต้นทุนเพื่อการเพิ่มผลผลิต
  4. ทำให้มหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน

วิธีการ/กระบวนการดําเนินงาน

    • นําแนวทางการบริหารจัดการ Green Office มาใช้ในการดําเนินงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม และประหยัดงบประมาณการดําเนินงาน
    • จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
    • จัดทําโครงการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม (Training).
    • ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทําผลงานวิชาการเพื่อนําเสนอในโครงการ Pulinet วิชาการ
    • ให้บุคลากรมีนวัตกรรมในการทำงานอย่างน้อย 1 นวัตกรรม (เพื่อพัฒนางานและส่งเสริมการให้บริการ)

ผลลัพธ์/ผลสําเร็จของการดําเนินงาน

    • พัฒนาโครงการ Green Office ได้ 16 โครงการ (ทุกคนมีส่วนร่วม)
    • จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ Blog, Line Official, Creative Thinking, Carbon Footprint,การป้องกันอัคคีภัย
    • ส่งเสริมให้บุคลกรเรียนรู้ MOOC อย่างน้อย 5 หลักสูตร
    • บุคลากรทุกคนสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเท็นต์ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง
    • มีผลงานที่นําเสนองาน Pulinet วิชาการ (2565) จํานวน 2 ผลงาน