Media Services
Media Services บริการผลิตสำเนาข้อสอบ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

บริการผลิตสำเนาข้อสอบ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

        บริการผลิตสำเนาข้อสอบ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ให้บริการโดย งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ให้บริการผลิตสำเนาข้อสอบ ทั้งในตารางและนอกตารางของทุกสำนักวิชา รวมทั้งการผลิตสำเนาข้อสอบในโครงการต่าง ๆ เช่น ข้อสอบโครงการโอลิมปิก เป็นต้น และให้บริการเผยแพร่ข้อสอบเก่าที่ได้รับการอนุญาติให้เผยแพร่ได้ รวมทั้งการให้บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ

Media Services บริการผลิตสำเนาข้อสอบ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
Media Services บริการผลิตสำเนาข้อสอบ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

การให้บริการ

  1. ผลิตสำเนาข้อสอบทั้งในตารางและนอกตาราง รับผิดชอบในกระบวนการผลิตสำเนาข้อสอบทั้งหมดของทุกสำนักวิชาตั้งแต่การสำรวจ การจัดทำข้อสอบ ผลิตสำเนาข้อสอบ จัดส่งและสรุปผลการจัดทำข้อสอบ
  2. ผลิตสำเนาข้อสอบในโครงการต่าง ๆ เช่นโครงการโอลิมปิกวิชาการ ข้อสอบ Pretest Posttest
  3. เผยแพร่ข้อสอบเก่าที่ได้รับอนุญาติให้เผยแพร่แล้วในรูปแบบ e-Book นักศึกษาสามารถดาวโหลดนำไปทบทวนได้
  4. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี หนังสือ แผ่นพับ นามบัตร เป็นต้น
  5. ให้คำปรึกษา ประสานงานการจัดจ้างพิมพ์เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์กับโรงพิมพ์
  6. ผลิตเอกสารประกอบการเรียนจำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แนะนำการขอใช้บริการผลิตเอกสารออนไลน์
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่