Media Services
Media Services บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน

บริการสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์

        บริการสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการโดย งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ให้บริการสนับสนุนควบคุมดูแลอุปกรณ์สื่อโสต ฯ เพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน SmartClassroom การประชุมทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยรวมทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบระบบสื่อโสต ฯ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ยังสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมของนักศึกษาอีกด้วย

Media Services บริการสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์

การให้บริการ

  1. บริการโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ
  2. ดูแลและบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
  3. ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ในการศึกษาให้กับสำนักวิชา และในการประชุมวิชาการ
  4. ให้บริการด้านงานโสตทัศนศึกษา แก่สำนักวิชา หน่วยงานต่าง ๆ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
  5. จัดระบบ ควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ในการเรียนการสอน การประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมต่าง ๆ ตลอดจนตรวจเช็คซ่อมแซมและบำรุงรักษา
  6. ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาการจัดครุภัณฑ์สื่อโสต ฯ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
  7. ให้คำปรึกษาและบริการเครื่องมือบันทึกการเรียนการสอนด้วยตนเองด้วย Swivl
  8. ให้คำปรึกษาและบริการเครื่องมือการสร้างแบบทดสอบ Clicker
  9. สนับสนุนและให้คำปรึกษาการใช้เครื่องมือในห้องเรียน Smart Classroom
  10. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในห้องเรียน Smart Classroom
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่