January 2024

ตารางอบรมเดือนมกราคม 2567 สวัสดีปีใหม่ ปี 2567 ค่ะ การจัดอบรมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ยังคงจัดเหมือนเดิม หลักสูตรเหมือนกับปี 2566 และการจัดอบรมยังคงผ่าน ZOOM และจัดอบรมแบบออนไซต์  หลักสูตรที่น่าสนใจในเดือนนี้ การใช้งานเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนในห้อง Smart Classroom (อาคารเรียนรวม 6) เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีและ Application ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนในห้อง Smart Classroom อาคารเรียนรวม 6 Apply การสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ด้วย…

Continue ReadingJanuary 2024

December 2023

ธันวาคม 2566 เดือนสุดท้ายปลายปี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจำนวนหลักสูตรการจัดอบรมเพียงแค่ 16 หลักสูตร สำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัย เช่น การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin for Instructor การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin for Student การใช้งาน Endnote 20 เบื้องต้น (Basic EndNote 20) หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีในห้องเรียน Smart Classroom อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (AD) และอาคารเรียนรวม 6 (ST) เป็นต้น

Continue ReadingDecember 2023

November 2023

หลักสูตรการอบรมเดือนพฤศจิกายน 2566 เดือนเกือบปลายปี  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจำนวนหลักสูตรการจัดอบรม 20 หลักสูตร สำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัย เช่น  การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และวิทยาศาสตร์สุขภาพการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin for Instructorการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin for Studentการใช้งาน Endnote 20 เบื้องต้น (Basic EndNote 20) หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีในห้องเรียน Smart Classroom อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (AD)  และอาคารเรียนรวม…

Continue ReadingNovember 2023

october 2023

หลักสูตรการอบรมเดือนตุลาคม 2566 เดือนตุลาคม 566 เดือนปลายปี  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ลดจำนวนการจัดอบรมลง ในเดือนนี้จัดหลักสูตรการอบรม เพียง 12 หลักสูตร สำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัย เช่น การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และวิทยาศาสตร์สุขภาพหลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีในห้องเรียน Smart Classroom อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (AD)  และอาคารเรียนรวม 6 (ST)  การสร้างสื่อ Infographic ด้วย Powerpointท่านที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนอบรมได้ตามความสนใจ  คลิกเลย  Facebook Twitter Email

Continue Readingoctober 2023