Register

ยินดีต้อนรับ สู่หน้าการลงทะเบียนอบรมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประจำปี 2565 
สามารถเลือกลงทะเบียนตามหลักสูตรที่ท่านสนใจ โดยเลือก “ลงทะเบียน” และสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านหลังจากลงทะเบียนได้จาก “ตรวจสอบรายชื่อ” และพิจารณารายละเอียดหลักสูตรที่ท่านสนใจจาก “รายละเอียดหลักสูตร”

ขอเชิญชวนอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ทุกท่านที่สนใจอยากเรียนรู้ "บทเรียนออนไลน์ แนะนำการใช้ห้องเรียน Smart Classroom สำหรับอาจารย์ใหม่"

หลักสูตรชุดการบันทึกการเรียนการสอนในห้อง Smart Classroom

การอบรมบันทึกการสอนด้วย AverMedia และ OBS Studio ท่านจะได้อบรมการบันทึกการสอนด้วย AverMedia และ OBS รวมทั้งการใช้งานสำหรับการนำเสนอ Power Point ด้วย OBS Studio และบันทึกการสอนด้วยตนเองอย่างง่ายด้วยอุปกรณ์ Swivl Robot

จัดอบรมวันที่ 10 และ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง AD1102
จัดอบรมวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง AD1102
จัดอบรมวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง AD1102
จัดอบรมวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง AD1102
จัดอบรมวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting
จัดอบรมวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 1 ศูนย์บรรณฯ
จัดอบรมวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting
จัดอบรมวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting
จัดอบรมวันที่ 4 และ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30.-11.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting
จัดอบรมวันที่ 4 และ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting
จัดอบรมวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting
จัดอบรมวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting
จัดอบรมวันที่ 16 และ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting
จัดอบรมวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting
จัดอบรมวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting
จัดอบรมวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น ผ่าน ZOOM Meeting
APA
จัดอบรมวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 09.30-11.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting
จัดอบรมวันที่ 5 และ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting
จัดอบรมวันที่ 2 สิงหาคม เวลา 09.30-11.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting
จัดอบรมวันที่ 10 สิงหาคม เวลา 09.30-11.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting

ผู้ที่ต้องการอบรมหลักสูตรชุด Graphic Design และไม่มีความชำนวญในการใช้งานโปรแกรมออกแบบ จะต้องอบรมหลักสูตร เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและตกแต่งภาพ ก่อน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการใช้งานเครื่องมือในการออกแบบ จึงจะสามารถอบรมหลักสูตรเทคนิคตกแต่งภาพ Retouch & Dicut  หลักสูตรการออกแบบกราฟิกเบื้องต้น และ ออกแบบและสร้าง Cover Template Design by Yourself ได้  ยกเว้นท่านใช้งานโปรแกรมการออกแบบได้ จึงจะยกเว้นเงื่อนไขข้อนี้ 

        รูปแบบการอบรมท่านจะต้องใช้อุปกรณ์และโปรแกรมของตัวท่านเอง  และอบรมผ่าน ZOOM Meeting และวิทยากรจะมีตัวอย่างงานหรือแบบฝึกจัดส่งให้ผ่านทางอีเมล์ของผู้ประสานงาน 

จัดอบรมวันที่ 25 สิงหาคม2565 เวลา 09.30-11.00 น. ผ่าน ZOOM
จัดอบรมวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting
จัดอบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting
จัดอบรมวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น. ผ่าน ZOOM Meeting