Microsoft teams

JULY 2021

หลักสูตรการอบรมเดือนกรกฎาคม 2564 จัดหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อช่วยให้อาจารย์ บุคลากร สามารถสอนและประชุมได้อย่างสะดวก รวมถึงสนับสนุนการทำคู่มือ/ผลงานวิชาการของบุคลากรด้วย รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร ได้แก่ ชุดการเรียนการสอนออนไลน์ และเน้นหลักสูตรชุด Work Manual Series เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิชาการของบุคลากร และอื่น ๆ