บริการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN, ISSN และ CIP)
(บริการสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
ISBN

        บริการขอหมายเลข ISBN จัดขึ้นเพื่อขอเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือที่จะต้องกำหนดให้กับหนังสือทุกๆชื่อเรื่อง/ฉบับทุกครั้งที่พิมพ์ (Edition) และเพื่อช่วยเหลืออาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการขอหมายเลข ISBN

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. ติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเอง ณ งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หรือช่องทาง E-mail หรือ ผ่านทางโทรศัพท์โทร. 075-673340
  2. จัดส่งไฟล์เอกสาร ได้แก่ ไฟล์หน้าปก หน้าสารบัญ หน้าเนื้อเรื่องย่อ หรือ คำนำ โดยการส่งผ่าน E-mail
  3. รอรับหมายเลข ISBN ตามช่องทางที่แจ้ง
  4. หลังจากพิมพ์หนังสือแล้วให้ผู้ใช้บริการนำส่งหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ส่งมอบแก่ฝ่ายจัดหาหนังสือและโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติ

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิธีการขอ ISBN ด้วยตัวเอง

        กรณีผู้ใช้บริการสะดวกดำเนินการด้วยตนเอง สามารถติดต่อขอใช้บริการ และสมัครด้วยตนเองผ่านระบบ e-Service ของสำนักหอสมุดแห่งชาติได้เลย ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดแห่งชาติ >>Click<<
  2. เลือก สมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อย หลังจากจากนั้นยืนยันด้วยอีเมล
  3. ทำการ Login และยื่นคำร้องขอสมัคร ก็จะได้ เลข ISBN ในวันรุ่งขึ้น
  4. เมื่อได้เลข ISBN มาแล้ว สามารถส่งต่อให้ทางโรงพิมพ์เพื่อทำบาร์โค้ด และแปะไว้ที่ปกหลังของหนังสือ