บริการทรัพยากรสารสนเทศ
Contact

การยืมกรณีพิเศษ

        การยืมกรณีพิเศษ เป็นการยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทที่อยู่ในการบริการแบบพิเศษนอกเหนือจากบริการทั่วไปที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ยืมอยู่แล้ว รวมถึง การยืมที่ขึ้นอยู่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นกรณีไป ซึ่งประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่จะอยู่ในขอบเขตของการให้ยืมกรณีพิเศษ ได้แก่ หนังสือที่จัดอยู่ใน Collection พิเศษ เช่น หอจดหมายเหตุ หนังสือเก่า หนังสือหายาก และหนังสือบางประเภทที่ได้กำหนดนโยบาย “ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด” ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือที่มีสถานภาพให้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น และวารสารล่วงเวลาฉบับเย็บเล่ม  เป็นต้น

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการสืบค้นรายการหนังสือที่ต้องการยืม และตรวจสอบสถานะ (Status) ของหนังสือ หากสถานะห้ามยืม (Non-circulation) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศ และดำเนินการ ดังนี้
  • ทรัพยากรสารสนเทศของงานหอจดหมายเหตุ ดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บริการตามระเบียบของงานหอจดหมายเหตุ
  • ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออ้างอิง วารสารล่วงเวลาฉบับเย็บเล่ม หนังสือที่มีสถานภาพให้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น
 3. ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มการยืมสิ่งพิมพ์กรณีพิเศษใช้ภายใน/ภายนอกห้องสมุด
 4. กรณีต้องการยืมออกนอกห้องสมุด ให้กำหนดวันส่งคืน (ตามความจำเป็น)  และแลกบัตรประจำตัวผู้ใช้บริการ

หมายเหตุ หากหนังสือชำรุด เสียหาย ให้คิดค่าปรับตามระเบียบหรือประกาศ มหาวิทยาลัยฯ

วัน เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.30 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่