บริการทรัพยากรสารสนเทศ
Services Resource การยืมต่อสารสนเทศ

การค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม

        บริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม ( Full Text Finder Service ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงจัดให้มีบริการช่วยการค้นหาข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full text) โดยแจ้งผลการสืบค้นและจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป

ขั้นตอนการใช้บริการ

แจ้งชื่อ-นามสกุล สำนักวิชา/หน่วยงาน และข้อมูลของบทความวิจัย หรือ Book Chapter มาที่ ฟอร์มบริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม ( Full Text Finder Service )

วัน เวลาให้บริการ

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
  • ห้องสมุดจะแจ้งผลการค้นหาและส่งเอกสารภายใน 1-3 วันทำการ

หมายเหตุ บริการเฉพาะบทความวารสาร และ Book Chapter ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่