บริการทรัพยากรสารสนเทศ
Services Resource การรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ

บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ

        บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ เป็นบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดที่ต้องการคืนหนังสือแบบเร่งด่วนหรือคืนหนังสือนอกเวลาที่ห้องสมุดเปิดให้บริการ โดยใช้บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Drop) ณ บริเวณประตูทางเข้าอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่อ้างอิงกับวันเวลาเปิด-ปิดของห้องสมุด ทั้งนี้ กรณีคืนหนังสือเกินกำหนดส่งให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่าปรับตามระเบียบในวันและเวลาทำการต่อไป

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. เลือกเมนู Return / คืนหนังสือ (ระบบ TouchScreen)
  2. นำหนังสือใส่ในช่องรับคืน “ทีละเล่ม”
  3. ระบบประมวลผล
    • เลือก Continue เพื่อคืนหนังสือเล่มถัดไป
    • เลือก Finish เมื่อคืนหนังสือเล่มสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
  4. เลือกพิมพ์หรือไม่พิมพ์ (Print Slip) ใบสลิปแจ้งผลการทำรายการ

หมายเหตุ กรณีระบบขัดข้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 หรือ คืนหนังสือในกล่องรับคืนหนังสือ

Services Resource การรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
Services Resource การรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ

วัน เวลาให้บริการ

บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ประตูทางเข้าอาคาร ชั้น 1

Services Resource การรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
Services Resource การรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่