บริการสนับสนุนการวิจัยและทำรายงาน
Services Support แนะนำการสืบค้นหนังสือ (OPAC)

การสืบค้นหนังสือ (OPAC)

        OPAC (Online Public Access Catalog)  คือระบบช่วยการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยสามารถระบุคำค้นสำหรับการค้นหา เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และคำสำคัญของหนังสือ เป็นต้น ทั้งนี้ ระบบจะแสดงผลรายการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบบรรณานุกรม และแจ้งสถานะของทรัพยากรสารสนเทศให้ทราบว่า “ถูกยืม” หรือ “อยู่ในห้องสมุด”  รวมถึงสถานที่จัดเก็บ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดูตัวเล่มได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการยืมหนังสือและยืมต่อได้ด้วยตนเองผ่านระบบ OPAC

การสืบค้นจาก library.wu.ac.th

การสืบค้นจาก opac.wu.ac.th

ข้อควรรู้ เมื่อต้องการตัวเล่มหนังสือในห้องสมุด

 1. ตรวจสอบสถานะ (Status) ของหนังสือ (Available : อยู่บนชั้น หรือ Duedate : มีผู้ยืม เป็นต้น )
 2. การจัดหมวดหมู่หนังสือ จะแยกตามเนื้อหาหนังสือ และจัดเรียง A – Z
 1. การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดังนี้
  • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวด A-P จัดเก็บบริเวณ ชั้น 2
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ หมวด QS-WZ, R –ชั้น 2
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด Q-Z –ชั้น 3
  • วารสารใหม่ ฉบับปัจจุบัน –ชั้น 1
  • วารสารเก่า ฉบับล่วงเวลา/ย้อนหลัง –ชั้น 1 และ ชั้น 3
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่