บริการสนับสนุนการวิจัยและทำรายงาน

การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

        e-Book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่การใช้งานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา รายละเอียดเนื้อหาของ e-Book นอกจากมีข้อความ อาจจะมีรูปภาพ เสียง วีดิทัศน์มัลติมีเดีย และข้อมูลเชื่อมโยงในเอกสาร (Hyperlink) ระหว่างบทหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย สามารถใช้งานได้ทุกที ทุกเวลา ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้บริการสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน พร้อมกันได้อีกด้วย

ลักษณะเด่นของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 1. เข้าถึงได้ Anywhere Anytime ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 2. สามารถ save, print, e-mail ผลการสืบค้น
 3. รูปแบบเนื้อหามีความหลากหลาย เช่น ภาพ มัลติมีเดีย เสียง
 4. สามารถอ่านหนังสือเล่มเดียวกัน ในเวลาเดียวกันได้
 5. มีความรวดเร็วในการผลิตและเผยแพร่
 6. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บในห้องสมุด
 7. บริการบรรณานุกรมรูปแบบต่างๆ พร้อมไฟล์สำหรับใช้งาน EndNote

วัน เวลาให้บริการ

 1. สามารถใช้บริการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง https://library.wu.ac.th
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 2
  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่