Media Services
Media Services บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน

บริการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน

        บริการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน เน้นให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์และถ่ายภาพนิ่ง รวมถึงให้บริการไฟล์ภาพความละเอียดสูงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ผลิตสื่อเพื่อการศึกษาจัดทำคู่มือ หรือนำไปผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่โดยบุคคลภายในมหาวิทยาลัย

 เมนูการให้บริการ แยกตามผลผลิตของงาน

งานวีดิทัศน์

 1. ผลิตวีดิทัศน์*/สื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน 
 2. ผลิตวีดิทัศน์สำหรับบทเรียนออนไลน์
 3. ผลิตวีดิทัศน์บริการวิชาการ/งานวิจัย

งานภาพนิ่งความละเอียดสูง

 1. ถ่ายภาพนิ่งเพื่อประกอบการเรียนการสอน
 2. ถ่ายภาพนิ่งกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย
 3. ถ่ายภาพชิ้นงาน/บุคคลความละเอียดสูงในสตูดิโอ
 4. บริการไฟล์ภาพความละเอียดสูงเพื่อนำไปประกอบสื่ออื่น ๆ

งานภาพนิ่งความละเอียดสูง

 1. พูดคุย/ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตสื่อการศึกษาฯ
 2. ให้ความรู้/อบรม

ผลงาน**

 1. ผลงานภาพนิ่ง
 2. ผลงานวีดิทัศน์

ช่องทางเผยแพร่ผลงาน

หมายเหตุ 

* ผลิตวีดิทัศน์ คือการผลิตวีดิทัศน์ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่เขียนสคริปต์, ถ่าย/บันทึก, ตัดต่อ จนได้ผลงานออกเป็นไฟล์วิดีโอ ทั้งนี้ให้บริการแยกเฉพาะความต้องการได้)

** เมนู ผลงานภาพนิ่ง และผลงานวีดิทัศน์ จะลิงค์ไปยัง source ที่แสดงผลงานที่ผ่านการคัดแล้วว่าสามารถเผยแพร่ผ่านช่องทางสาธารณะได้ และ/หรือเจ้าของผลงานอนุญาตให้เผยแพร่ได้  เช่น งานภาพนิ่ง-ปัจจุบันจะเผยแพร่ผ่าน Facebook งานผลิตสื่อฯ และวิดีโอผ่าน YouTube

        หากเป็นไฟล์ต้นฉบับ/ไฟล์ความละเอียดสูง หรือมีความต้องการเฉพาะ หรือเป็นไฟล์ส่วนบุคคลไม่ต้องการเผยแพร่ หรือเผยแพร่ไม่ได้ การส่งผลงานจะเป็นไปตามการตกลงในแต่ละครั้ง

        บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน ให้บริการโดย งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ให้บริการทั้งกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเขียนสคริปต์ ถ่าย/บันทึก ตัดต่อ จนได้ผลงานออกมาสมบูรณ์ หรือเลือกใช้บริการบางส่วน อาทิ วีดิทัศน์บทเรียนใน ThaiMOOC WU MOOC ผลิตบทเรียนออนไลน์ให้กับสำนักวิชา วีดิทัศน์แนะนำการใช้เครื่องมือต่าง ๆ  ซึ่งเนื้อหาที่จะผลิตนั้นอาจเป็นทั้งบทเรียน หรือเลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการผลิตเป็นวีดิทัศน์

Media Services บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน

        นอกจากนี้ ยังให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย อาทิ ผลิตรายการวลัยลักษณ์สู่สังคม บรรยายพิเศษ รวมถึงบริการถ่ายภาพนิ่งความละเอียดสูงในสตูดิโอ ถ่ายภาพนิ่งในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบสื่ออื่นและเก็บบันทึกในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การให้บริการ

 1. ผลิตวีดิทัศน์เพื่อประกอบการเรียนการสอน (เขียนสคริปต์/ถ่าย-บันทึก/ตัดต่อ)
 2. ผลิตวีดิทัศน์สำหรับบทเรียนออนไลน์
 3. ผลิตวีดิทัศน์บริการวิชาการ-งานวิจัย
 4. ถ่ายภาพนิ่งเพื่อประกอบการเรียนการสอน
 5. ถ่ายภาพนิ่งกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย
 6. ถ่ายภาพชิ้นงาน-บุคคลความละเอียดสูงในสตูดิโอ
 7. บริการไฟล์ภาพความละเอียดสูงเพื่อนำไปประกอบสื่ออื่น ๆ
 8. ให้ความรู้-คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตสื่อการศึกษา เช่นอบรมการตัดต่อวีดิทัศน์ แนะนำการใช้เครื่องมือ การถ่ายภาพ อบรมการเขียนสคริปต์ เป็นต้น

รูปแบบการให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน

Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่