บริการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
Services Learning บริการพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

บริการพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 จึงบริการพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เช่น พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ พื้นที่จัดอบรม เสวนา ห้องประชุมขนาด 20 – 80 ที่นั่ง และมุม Projection เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา เป็นต้น อีกทั้ง มีบริการระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประกอบกิจกรรมอย่างครบครัน เช่น เวที โพเดียม ชุดลงทะเบียน เครื่องเสียง โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และ backdrop เป็นต้น มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือให้คำปรึกษาและดูแลการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาอีกด้วย  

Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่