บริการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
Services Learning อบรมทักษะการเรียนรู้

อบรมทักษะการเรียนรู้

        บัณฑิต ในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมีทักษะความรู้ความสามารถรอบด้านโดยเฉพาะทักษะการสร้างทัศนคติเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นเพื่อประกอบอาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ฉะนั้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงจัดคอร์สอบรมทักษะการเรียนรู้แก่นักศึกษา เช่น การสร้างสื่อออนไลน์ด้วย infographic, Digital Marketing บน Social Network, การออกแบบด้วย Adobe illustrator and Photoshop และเทคนิคการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ เป็นต้น  โดยสำรวจความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา เพื่อตอบสนองและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับบัณฑิตอย่างแท้จริง

Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่