บริการอื่น ๆ
Services Ass member

สมาชิกสมทบ

        การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นกระบวนการศึกษาหาความรู้ของมนุษย์เพื่อการดำรงชีพตลอดช่วงชีวิต ผ่านกระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบอย่างไม่เป็นทางการ การศึกษาตามอัธยาศัยใฝ่รู้เฉพาะบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้ากับสภาวการณ์ของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น เพื่อสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของพนักงานเกษียณอายุ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงเปิดรับสมัครสมาชิกห้องสมุดเพิ่มเติม ดังนี้

สมาชิกสมทบ หมายถึง อาจารย์ พนักงาน และลูกจ้างที่เกษียณอายุการทำงาน หรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สำเร็จการศึกษาตามระบบและสมัครเป็นสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทั้งนี้
สมาชิกบุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลภายนอกที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อการเข้าใช้บริการห้องสมุดและบริการพิเศษซึ่ง ได้แก่ บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และบริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ เป็นต้น

สิทธิ และการยืม-คืน

สมาชิกสมทบ

  • ยืมหนังสือได้ 7 รายการ นาน 7 วัน
  • ยืมวารสารได้ 2 รายการ นาน 7 วัน

สมาชิกบุคคลทั่วไป

  • ยืมหนังสือได้ 5 รายการ นาน 7 วัน
  • ยืมวารสารได้ 2 รายการ นาน 7 วัน

การสมัครสมาชิก

Services Ass member

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ (กระดาษหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (กระดาษหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (กระดาษหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)

วัน เวลาให้บริการ

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่