บริการทรัพยากรสารสนเทศ
Services Resource การยืม-คืนสารสนเทศ

การยืม - คืนสารสนเทศ

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นแหล่งรวมรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย และมีทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ ความสามารถในการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต โดยแบ่งประเภททรัพยากร ดังนี้
1. สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) คือ สารสนเทศที่บันทึกบนกระดาษและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ได้แก่ หนังสือตำราวิชาการ และหนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย รายงานประจำปี งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Resources) คือ สื่อประสม มีหลายรูปแบบในงานเดียวกัน เช่น เอกสารข้อความ เสียง รูปภาพ วีดิทัศน์ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่ต้องการศึกษาได้รวดเร็ว จำได้นาน และเกิดการเรียนรู้อย่างมีมิติ
        – ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Databases) คือ สารสนเทศที่ผลิตและจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีชุดคำสั่งการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะต้องอ่านด้วยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น
        – หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คือ หนังสือที่ผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ในรูปแบบของฐานข้อมูลดิจิทัล ซึ่งจะอ่านด้วยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดต่างๆ
        – วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) คือ วารสารที่ผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ในรูปแบบของฐานข้อมูลดิจิทัลเช่นเดียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีกำหนดออกเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ซึ่งจำเป็นต้องอ่านด้วยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดต่างๆ เช่นเดียวกัน
        – สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Materials) หมายถึง สื่อที่บันทึกสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานจำเป็นต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์อ่านหรือแปลงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เป็นเนื้อหาตัวหนังสือ ข้อความ ภาพและเสียง เป็นต้น เช่น ซีดี รอม (CD Rom) ดีวีดี (DVD) เป็นต้น

Services Resource การยืม-คืนสารสนเทศ

ขั้นตอนการใช้บริการ

การยืม

 1. ยืมด้วยตนเอง ผ่านเครื่องยืม-คืน อัตโนมัติ (Shelf Check) ณ เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ชั้น 2
 2. ใช้บัตรนักศึกษา/พนักงาน หรือบาร์โค้ดจาก WU App. เพื่อระบุตัวตน
 3. สามารถยืมต่อได้ 2 ครั้ง (กรณีไม่มีผู้จองเพื่อขอยืม)
 4. สามารถค้นหาและหยิบทรัพยากรสารสนเทศจากชั้นเก็บได้เอง หรือจากการแนะนำของเจ้าหน้าที่ และเมื่อใช้เสร็จแล้วให้วางไว้บนชั้นพักทุกครั้ง
 5. ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออก ผู้ใช้บริการจะต้องนำส่งตามกำหนดเวลาที่ระบุ
 6. ก่อนยืมออกให้ตรวจสอบสภาพของทรัพยากรสารสนเทศทุกครั้ง และต้องรับผิดชอบในการชำรุด เสียหาย หรือสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมทุกกรณี

การคืน

 1. สามารถคืนหนังสือด้วยตนเองหรือฝากบุคคลอื่นคืนแทนได้ โดยมีวิธีการคืน ดังนี้
  • คืนกับเครื่องยืม-คืน อัตโนมัติ (Shelf Check) ณ เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ชั้น 2
  • คืนกับเครื่องคืนหนังสือนอกเวลา 24 ชั่วโมง (Bookdrop)
  • คืนกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ชั้น 2
  • คืนผ่านบริการ Book Delivery Service
 2. ตรวจสอบสภาพของทรัพยากรสารสนเทศก่อนทำการคืนทุกครั้ง
 3. คืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง คิดค่าปรับวันล่ะ 5 บาท/รายการ
 4. หากทรัพยากรสารสนเทศชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย จะต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับ หรือชดใช้ค่าเสียหายตามประกาศมหาวิทยาลัย ฯ

สิทธิการยืม

นักศึกษาปริญญาตรี

 • หนังสือทั่วไป หนังสือตำรา สามารถยืมรวมกันได้ 10 รายการ นาน 10 วัน
 • วิทยานิพนธ์ นวนิยาย/เรื่องสั้น สามารถยืมรวมกันได้ 10 รายการ นาน 7 วัน
 • วารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 5 รายการ นาน 7 วัน
 • CD/VCD/DVD ยืมได้ 2 รายการ นาน 3 วัน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท – เอก), พนักงาน บุคลากร

 • หนังสือทั่วไป หนังสือตำรา ยืมได้ 15 รายการ นาน 30 วัน
 • วิทยานิพนธ์, นวนิยาย/เรื่องสั้น ยืมรวมกันได้ 15 รายการ นาน 7 วัน
 • วารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 5 รายการ นาน 7 วัน
 • CD/VCD/DVD ยืมได้ 2 รายการ นาน 3 วัน

อาจารย์/ผู้บริหาร

 • หนังสือทั่วไป ยืมได้ 30 รายการ นาน 1 ภาคการศึกษา
 • วิทยานิพนธ์ นวนิยาย/เรื่องสั้น 30 รายการ นาน 7 วัน
 • วารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 5 รายการ นาน 7 วัน
 • CD/VCD/DVD/ ยืมได้ 2 รายการ นาน 3 วัน

สมาชิกสมทบ (พนักงานเกษียณอายุ, ศิษย์เก่า)

 • หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ นวนิยาย/เรื่องสั้น ยืมรวมกันได้ 7 รายการ นาน 7 วัน
 • วารสารฉบับย้อนหลังไม่ได้เย็บเล่ม ยืมได้ 2 รายการ นาน 7 วัน
 • CD/VCD/DVD ไม่อนุญาตให้ยืม

วัน เวลาให้บริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.30 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคการศึกษา

 • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามประกาศมหาวิทยาลัย ปิดบริการ
Contact
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่