ระบบจองห้องศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัยแบบกลุ่ม
(บรรณปัญญา)
ระบบจองห้อง WU App

ระบบจองห้องบรรณปัญญา

ขั้นตอนการจอง

 1. เปิด WU App. ผ่านสมาร์ทโฟน/ไอแพด
 2. เลือกเมนูหลัก –> บริการ
 3. เลือกเมนูย่อย –> การยืม/จอง
 4. เลือก –> ระบบจองห้องศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 5. เลือกห้องที่ต้องการจองใช้งาน
 6. กำหนดวันและเวลาที่ต้องการจอง และกด “ส่ง”
 7. ตรวจสอบความเรียบร้อยและเลือก –> ยืนยัน
 8. ระบบจะแสดงประวัติการยืม/จองของคุณ — (เสร็จสิ้นการจอง)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. บริการเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น
 2. บริการผู้ใช้เป็นกลุ่มจำนวน 4 – 8 คน
 3. บริการสำหรับทำงานกลุ่ม ทบทวนบทเรียน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
 4. สามารถจองห้องผ่านระบบ WU App. และใช้งานได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง/ครั้ง
 5. สามารถจองขอใช้ห้องล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
 6. ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องทั้งก่อนและหลังใช้งาน หากทรัพย์สิน ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการคนล่าสุดเป็นผู้รับผิดชอบ
 7. ติดต่อรับกุญแจห้องโดยยื่นบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกัน อย่างน้อย 4 คน ณ เคาน์เตอร์ประตู ชั้น 1
 8. เมื่อถึงเวลาจอง หากไม่มาแสดงตนเพื่อรับกุญแจ จะยกเลิกสิทธิ์การจองทันที
 9. บริการในวันและเวลาที่ห้องสมุดเปิดให้บริการ