ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอน

           ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนและการสร้างสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น อีกทั้งในปัจจุบันมีการเปิดใช้งานอาคารเรียนรวม 6 (ST) ซึ่งมีอุปกรณ์ประกอบการสอนในรูปแบบ Smart Classroom การเชื่อมต่อการนำเสนอด้วย Apple TV อีกด้วย

          ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้อุปกรณ์ Apple TV ในอาคารเรียนรวม 6 (ST) และประชาสัมพันธ์การให้บริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รวมทั้งแหล่งข้อมูลในการสร้างสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์บรรณสาร ฯ จึงขอเสนอเอกสารประชาสัมพันธ์เป็นไฟล์ PDF ซึ่งสามารถคลิกลิงก์เชื่อมโยงไปยังคลิปวิดีโอและรายละเอียดอื่น ๆ ที่น่าสนใจ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ คุณธรณิศ  หาญใจ โทร.73307