News & Events
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน