ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พร้อมสำหรับการให้บริการ
Banner AV

           ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดทำการเรียนการสอนตามปกตินั้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการจัดเตรียมสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนจึงได้เตรียมระบบสนับสนุนการสอนทั้งแบบ onsite และ online ดังนี้

1. ใช้อุปกรณ์และ Software ในการบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียน

  • อาคารสถาปัตยกรรมฯ สามารถใช้อุปกรณ์ AVerMedia บันทึกการเรียนการสอนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเก็บข้อมูลลงใน USB Flash Drive (ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 GB อาจารย์นำมาเองหรือขอยืมจากศูนย์บรรณสารฯ)  >> คู่มือการใช้บริการ <<
  • อาคารเรียนรวม 1,3,5,7 ใช้ Software  OBS บันทึกการเรียนการสอนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเก็บข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์เครื่อง PC ประจำห้อง โดยอาจารย์สามารถ Backup ข้อมูลเก็บไว้ใน Server ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเองและ Download ไฟล์บันทึกการเรียนการสอนไปเผยแพร่ให้นักศึกษาต่อไป >> คู่มือการใช้บริการ << 

2. ใช้โปรแกรม ZOOM หรือ MS Team เพื่อบันทึกการเรียนการสอน โดยใช้กล้อง Webcam ซึ่งอาจารย์สามารถบันทึกได้ด้วยตนเองในห้องเรียนทุกห้อง สำหรับโปรแกรม Zoom หากบันทึกไว้ที่ Cloud จะเก็บข้อมูลไว้ 14 วัน

zoom-logo-with-icon

3. ใช้อุปกรณ์ Swivl Robot เพื่อบันทึกการเรียนการสอนด้วยตนเอง โดยระบบจะเก็บข้อมูลไว้ที่ Cloud ทั้งนี้อาจารย์ต้องติดตั้ง Application บนระบบปฏิบัติการในโทรศัพท์มือถือ/IPad ของอาจารย์ อาจารย์สามารถยืมอุปกรณ์เพื่อบันทึกการสอนล่วงหน้าหรือบันทึกในระหว่างการสอนในห้องเรียนได้ โดยแจ้งความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์พร้อม Account ได้ที่ศูนย์บรรณสารฯ โทร. 73314 (มีจำนวนทั้งสิ้น 9 Account) >> คู่มือการใช้บริการ <<

4. ใช้ห้องเรียน Advanced Smart Classroom มีจำนวน 2 ห้อง ที่ชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ซึ่งจะสามารถบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยรวมทั้งหมดจากกล้องหน้าห้องและหลังห้อง ทั้งนี้อาจารย์สามารถจองห้องเรียนผ่านทางศูนย์บริการการศึกษาได้

5. คู่มือการสมัครใช้งาน YouTube Channel อาจารย์สามารถนำไฟล์บันทึกการสอนเผยแพร่ให้นักศึกษาผ่าน YouTube Channel >> ดูรายละเอียดการสมัคร <<

        ทั้งนี้อาจารย์สามารถประสานงานเพิ่มเติมกับนายช่างเทคนิคที่จะอำนวยความสะดวกสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกอาคาร และสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรการบันทึกการเรียนการสอนและการใช้โปรแกรมสนับสนุนการสอนออนไลน์ >> ลงทะเบียน <<

        รวมทั้งสามารถแจ้งความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 73314 อนึ่งหากต้องการสอบถามบริการต่าง ๆ เพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายพิชัย พูลสวัสดิ์ โทร.73330 และนายธรณิศ หาญใจ โทร. 73307