clm5s : กิจกรรม 5 ส. กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา Blog

0

ขยะอยู่ไหนเราเข้าไปจัดการ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการทำงานให้ที่ทำงานน่าอยู่น่าอาศัย โดยมีเป้าหมายตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยสัเขียว หนึ่งในภารกิจนั้นคือ การจัดการเรื่องขยะ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดนี้โดยมีคุณ สุวัฒน์ เกิดมณี เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การไลพ์สดให้ความรู้ในเรื่องขยะ การจัดทำแปลงสภาพขวดพลาสติก เป็นต้น

0

ศูนย์บรรณสาร ฯ เข้าร่วมงานWU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตอบสนองนโนบายในการนำเครื่องมือคุณภาพ 5ส มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางานบนพื้นฐานของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมการทางานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และได้เข้าร่วมในกิจกรรม “WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ โถงกลางชั้น 1 อาคารไทยบุรีและได้เข้าร่วมประกวดขบวนพาเหรดประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ ภายใต้ Themes งาน “5ส ส่งรักส่งสุข 2020” และร่วมทำกิจกรรม Big...

0

ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล 5ส ระดับประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานประธานคณะกรรมการ 5ส ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เดินทางเข้ารับรางวัล 5ส Thailand 5s award ระดับพื้นที่ ในงาน Thailand 5s award 2019 จาก ดร.วิฑูรย์...

0

ศูนย์บรรณสาร ฯ รับการประเมิน 5ส ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ารับการตรวจประเมิน 5 ส ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.)ได้แก่ คุณนครินทร์ หอมดี, คุณยศณรงค์ เอื้อเฟื้อ และคุณจิตราพร รัตนชาติวิเชียร ในการตรวจประเมินเพื่อรับ Certificate 5S Model Award ในงาน. Thailand 5S Award 2019 ครั้งที่ 18 ในปี...

0

กิจกรรม Kick Off Walailak Go Green

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้จัดงาน Kick Off Walailak Go Green ณ อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ศูนย์บรรณสาร ฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบในการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ซึ่งเห็นได้จากการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือการใช้นโยบาย PaperLess ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้บุคลากรศูนย์บรรณสาร ฯ นำโดยผู้อำนวยการ ผศ.ดร. ศิวนาท นันทพิชัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานหน่วยงานให้ก้าวไปองค์กร Green และนอกเหนือจากนั้นศูนย์บรรณสาร ฯ ยังได้รับรางวัล...