clm5s : กิจกรรม 5 ส. กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา Blog

0

คณะกรรมการ5สชื่นชมศูนย์บรรณฯจัดกิจกรรมบูรณาการควบ5ส,GreenOffice,GreenLibraryหนึ่งเดียวในมวล.

ตามที่ศูนย์บรรณสาร ฯ ได้จัดกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และได้รับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ 5ส ซึ่งมี นางอารี บริพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการได้มาตรวจประเมิน 5ส เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา และได้ชื่นชมในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ใน 3 ประเด็นดังนี้ 1. มีการบูรณาการระบบ 5ส Green Office และ Green Library เข้าด้วยกัน เพื่อเป้าหมาย Green Office...

0

กิจกรรม Big Cleaning 2566

การทำงานตามปกติของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้ดำเนินการ และมีกิจกรรมที่ขาดไม่ได้คือ กิจกรรม 5 ส (สะสาง , สะดวก , สะอาด , สุขลักษณะ , สร้างนิสัย) การจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามโดยการจัดกิจกรรม Big Cleaning เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน ซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วจะมีการประเมินกิจกรรม และส่งผลการประเมินไปสู่ส่วนกลางต่อไป นอกเหนือจากกิจกรรม 5สแล้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังมีกิจกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว โดยมีเป้าหมายในการคว้ารางวัล Gทองของการประกวดสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ และตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว การจัดกิจกรรมนี้จะเป็นการปลูกฝังความมีวินัย สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหน่วยงาน ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

0

สวนสวย…ศูนย์บรรณสารฯ

การจัดสภาพแวดล้อมให้ที่ทำงาน สวยงาน น่าอยู่น่าอาศัย เป็นภารกิจหนึ่งของบุคลากรในศูนย์บรรณสาร ซึ่งได้ร่วมมือร่วมใจ จัดสวนบริเวณโถงชั้นล่าง โดยได้จัดในรูปแบบเรียบง่าย สะดวกในการดูแลรักษา การจัดสวนในครั้งนี้ นอกจากจะได้ พื้นที่สีเขียว สวนสวยแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการดำเนิินงาน 5ส และโครงการ Green office สำนักงานสีเขียว อยู่ในกิจกรรม บรรณสารสีเขียว…สดใส ชื่นใจ สบายตา ซึ่งรับผิดชอบโดย คุณนันทพร ขันธศุภหิรัญ กลุ่ม 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย นอกจากจะมีสวนหย่อมภายในศูนย์บรรรสาร ฯ แล้วยังตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ มหาวิทยาลัยสีเขียวอีกด้วย ภาพ :...

0

ศูนย์บรรณสาร ฯ และคณะกรรมการกลาง 5ส green จัดอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการกลาง 5 ส Green ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ” กลุ่มอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และอาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโดยคณะกรรมการ Green Office (หมวด...

0

งานบริการโสต ฯ จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพตอบสนองนโยบาย 5ส

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์จำหน่ายครุภัณฑ์ตอบสนองนโยบาย 5 และ Green Office เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา งานบริการโสตทัศนูปกรณ์และส่วนพัสดุได้ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์สื่อโสตทัศน์ที่ชำรุดจำนวน 369 รายการ โดยวิธีการประมูล ครุภัณฑ์ที่จำหน่ายดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากกการใช้งาน มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลจำนวน 19 ราย มีการเสนอการประมูลจำนวน 26 ครั้ง ผู้ชนะการประมูลสูงสุดเสนอราคาการประมูลที่ 120,000 บาทถ้วน และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนพัสดุจะตัดจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สินในระบบ SAP และแจ้งส่วนการเงินและบัญชีนำยอดรายได้จากกการประมูลดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป อนึ่งการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบาย 5ส และ Green Office ของศูนย์บรรณสาร...