กิจกรรมพันธมิตรสีเขียว
กิจกรรมพันธมิตรสีเขียว

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30- 16.30 น. ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัด กิจกรรม “พันธมิตรสีเขียว” ในหัวข้อ จัดการขยะตามหลัก 8R ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 หลังจากที่ได้จัดบอร์ดให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เรื่อง คุณเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะอย่างไร? ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 30 เมษายน 2567 และจัดกิจกรรม DIY ของเหลือใช้ เวลา 08.30 -16.30 น. หน้าห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 29 คน

        ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทางศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ก่อตั้งโครงการห้องสมุดสีเขียว เพื่ออบรมส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะ ความสำคัญของการจัดการคัดแยกขยะ รวมไปถึงกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงปัญหา และความสำคัญกับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การลดการใช้ภาชนะหรือวัสดุพลาสติกใช้ครั้งเดียว (single-use plastic) และการเพิ่มมูลค่าของขยะกำจัดต้นตอของไมโครพลาสติกลงทะเล ปฏิบัติตามหลักจัดการขยะตามหลัก 8R คือ Rethink, Refuse, Reuse, Reduce, Repair, Regift, Recycle และ Recover ซึ่งได้มีการต่อยอดกิจกรรมร่วมกับชุมชนโรงเรียนรายรอบในการดำเนินกิจกรรม

        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มความตระหนักถึงปัญหาของขยะและการจัดการขยะจากต้นทางก่อนที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการคัดแยกขยะให้เกิดประสิทธิภาพ ได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาขยะและการดำเนินการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้ช่วยกันรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก การใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนพลาสติกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ขยะพลาสติก ได้แก่ นำขวดพลาสติกที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดมูลค่ามากยิ่งขึ้น