stop-corruption

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นตนมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลําดับ โดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ การกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการ เก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) โดยการให้บุคลากรที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีตั้งแต่ระดับ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้า ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง เป็นผู้ประเมิน  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) โดยการให้บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่องานตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณที่ประเมิน เป็นผู้ประเมิน แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :Read More →

Computer Design

การเรียนการสอบบนเว็บเป็นลักษณะของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ อินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นช่องทางสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆที่บรรจุลงในเว็บหรือว่าใช้เป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บ การออกแบบหน้าจอแบ่งออกเป็น การออกแบบทั่วไป เน้นความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่สวยงามและกลมกลืน หลีกเลี่ยงการออกแบบที่ตกแต่งเกินความพอดี เพราะจะดูน่ารำคาญไม่น่าเชื่อถือ การออกแบบเนื้องหา ถูกต้อง กระชับ จัดเจน ทันสมัย จัดลำดับหมวดหมู่ชัดเจน มีการอ้างอิงที่มา จัดให้มีเนื้อที่ว่างบนหน้าจอ (white space)เพื่อให้หน้าจอไม่แน่นจนเกินไป ออกแบบให้มีการต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ไม่ควรใช้ไฟล์ข้อมูลที่ใหญ่เกินไป เพราะจำให้เสียเวลาในการเปิดหน้าเว็บ ควรตรวจสอบการมองเห็นจากหลาย Browser การเลือกสี ใช้สีเพื้นหลังกับสีอักษรที่แตกต่างกันเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ควรใช้สีตัดกันเกินไป สีการเชื่อมโยง ช่วยแยกความแตกต่างของข้อความธรรมดากับข้อความเป็นตัวเชื่อมได้ เช่น Hiperlink การเน้นสีข้อความ ควรเป็นสีที่เด่นกว่าเนื้อความ การออกแบบปุ่มและสัญรูป มีความเป็นรูปธรรม สากล มองเห็นและแปลความง่าย รวมทั้งมีรูปแบบที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น สัญลักษณ์ปุ่ม facebook จัดกลุ่มที่มีหน้าที่ใกล้เคียงกันไว้ใกล้กัน โดยแยกกลุ่มหน้าที่แตกต่างกันไว้ห่างกัน จัดวางในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน และตำแหน่งเดิมทุกหน้าจอ หากภาพสื่อความหมายไม่ชัดเจน ควรใช้ข้อความกำกับหรืออาจใช้แถบสีครอบข้อความ รูปแบบตัวอักษรRead More →

Ip camera คือ กล้องวงจรปิดประเภทตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยชนิดหนึ่ง โดยที่ตัวกล้อง ip camera ไม่ต้องใช้ระบบตัวกลางสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวรับสายปลายทางอีกที ซึ่งระบบกล้องวงจรปิด ip camera มีระบบ web sever ภายในตัวที่กล้องไอพีสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อถ่ายโอนข้อมูลภาพถ่ายส่งต่อถึงอุปกรณ์ดิจิตอลที่มนุษย์ใช้ติดตัวในชีวิตประจำวันอย่าง แท้บเล็ต แล็ปท็อป และสมาร์ทโฟน ในช่วงเวลาแบบ เรียลไทม์(real-time) โดยการติดตั้งกล้อง ip camera สามารถทำงานด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องเสียเวลาประมวลผลจากระบบตัวกลางอีกเลย กล้อง IP Camera (กล้องไอพี) มี 2 ชนิด ดังนี้ กล้องไอพี IP Camera ชนิดรวมที่ศูนย์กลาง (Centralized) กล้อง IP camera ชนิดนี้เป็นกล้องไอพีระบบเครือข่ายที่ต้องการเซิร์ฟเวอร์วิดีโอNVR (Network Video Recorder)เป็นระบบส่วนกลางในการรับส่งข้อมูลรูปภาพ ซึ่งการบันทึกรูปภาพทั้งหมดของการเชื่อมต่อ IP camera กับ NVR เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มผ่านRead More →