กลุ่มทักษะการจัดการปัญหา เราเรียกกลุ่มทักษะนี้ว่า 4Cs 21st Century Skills ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องการ และจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน การสร้างทักษะ 4Cs ไม่มีรูปแบบตายตัว “เราศึกษาและสร้างเองได้”Read More →

สารคดี คือ การนำเสนอชุดข้อมูลที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วในอดีต สารคดีที่เป็นความจริง ต้องเป็นความจริงในเชิงประจักษ์ หมายถึง เป็นชุดข้อมูลที่มีการพิสูจน์แล้ว ได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นความจริงที่เกิดขึ้นRead More →

การเรียนเรื่อง การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ | Web-Based Learning Design ในการออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินผล           ในส่วนของการวิเคราะห์ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์เนื้อหา วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ และการวิเคราะห์บริบท ซึ่งการวิเคราะห์ทั้ง 4 ประเด็นนี้ถือว่ามีความจำเป็น และสำคัญมาก ช่วยให้สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บให้มีความเหมาะสม ตรงกับพื้นฐาน และความต้องการของผู้ใช้           การออกแบบต้องพิจารณาทั้งเนื้อหา วัตถุประสงค์ บริบท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ รวมไปถึงรูปแบบตัวอักษร การใช้สี การใช้ภาพกราฟฟิก การใช้วิดีทัศน์ การใช้ภาพเคลื่อนไหว การใช้เสียง การเรียงเนื้อหาในแต่ละหน้า เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้อง และเข้าใจ เข้าถึงง่าย เหมาะสมกับผู้เรียน การพัฒนา เป็นขั้นตอนการทำเว็บให้สวยงาม การใช้ภาษาในการทำเว็บให้เหมาะสม การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างเว็บทำให้เว็บสวยงามRead More →

ซึ่งจากการที่ได้เรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวนี้ จึงขอแนะนำความรู้ในบางส่วนที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือทางอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ในการสร้าง การแบ่งปัน การทำงานร่วมกัน โดยสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย Google Application ที่ทำงานผ่านบริการของ Google Cloud มาเรียนรู้ “การใช้งาน Google Application เพื่อการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์” กันค่ะ เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออินเตอร็เน็ตได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น มาเรียนรู้กันเลยค่ะ ท่านทราบหรือไม่ว่าบริการของ Google นั้นนอกเหนือจากการสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engines แล้ว ยังมีบริการเพื่อการทำงานร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ อีกหลากหลาย จึงขอแนะนำบริการของ Google ให้ท่านได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นค่ะ การเริ่มต้นการใช้งาน Google นั้น ท่านสามารถสมัคร Account Use ของ Google โดยผู้เข้าใช้บริการสามารถเข้าได้ถึงเพียงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวสำหรับบริการทั้งหมดของ Google วิธีการสมัคร Account User ของ Google ก็แค่เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.google.comRead More →

การคิดสร้างสรรค์ | Creative Thinking ความคิดสร้างสรรค์ คือการคิดอย่างรอบด้าน คิดสิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหา ทำให้มีสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้น และมีประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือต่อสังคม เป็นการคิดเชิงบวก สร้างประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การคิดสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมหรือพัฒนาได้ ความคิดสร้างสรรค์จะก่อเกิดได้ ต้องมีต้นแบบ เป็นแนวทางให้เห็น มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันช่วยก่อให้เกิดการจุดประเด็นความคิดใหม่ๆ มองเห็นมุมมองใหม่ๆ อ้างอิงจากประสบการณ์เดิมที่เคยมี พัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะที่ เป็นตัวของตัวเอง มีความอิสระในตัวเอง มีความมุ่งมั่นทุ่มเท ทำงานที่ตัวเองสนใจอย่างหนัก มีความกระตือรือร้น ชอบเรียน ชอบค้นหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดที่ครอบคลุม หลากหลาย มีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา มีสมาธิ ชอบคิดและทำสิ่งใหม่ๆ มีความอดทน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นคนคิดนอกกรอบ ไม่ชอบกฎ ระเบียบ เป็นคนคิดบวกและอารมณ์ดี มีจินตนาการ สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต้องประกอบไปด้วย บรรยากาศที่เอื้อในการเรียนรู้ เปิดกว้างทางความคิด ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายในวิธีการ ไม่มีการตัดสินถูกผิดในเรื่องความคิดRead More →

การเรียนเรื่อง การบริการที่เป็นเลิศ | The excellent service เนื้อหาการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการบริการ ซึ่งในปัจจุบันการบริการถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างหนักหน่วง การบริการจำเป็นต้องมีการพัฒนาไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ เพื่อปรับสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป สร้างความประทับใจ สร้างการยอมรับ เพื่อให้เกิดการใช้ซ้ำ หรือซื้อซ้ำ และองค์กรสามารถอยู่รอดได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง รายวิชานี้มีความน่าสนใจเพราะสามารถมาปรับใช้กับการทำงานได้ ช่วยปรับปรุงวิธีการทำงาน ช่วยตรวจสอบการทำงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น           การบริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก องค์กรในปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่องการบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส เป็นธรรม           ในส่วนของการบริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของกระบวนการ และด้านบุคลากร ซึ่งต้องมีความประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้การบริการออกมาได้ดีที่สุด แต่เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นการบริการจึงถูกพัฒนาไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ โดยเน้นเรื่องการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การมีจิตใจพร้อมบริการของพนักงาน ใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการให้บริการ สร้างความแตกต่างเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ เน้นความจริงใจในการให้บริการ          Read More →

การเรียนเรื่อง การจัดการความรู้ | Knowledge Management ในปัจจุบันการจัดการความรู้เข้ามามีบทบาทในการเรียน และการทำงาน มีผู้ให้ความสนใจในเรื่องการจัดการความรู้ ทั้งนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน โดยในการจัดการความรู้มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ผู้ที่ทำงานร่วมกันจำเป็นต้องตระหนักถึงความจำเป็นของเรื่องนี้ และทราบในผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทุกคนในองค์กร ต้องอาศัยความร่วมมือในการทำให้การจัดการความรู้สำเร็จเป็นไปดังเป้าหมายขององค์กร             การจัดการความรู้มีความสำคัญในองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ตัวบุคคลไปจนถึงระดับองค์กร จะช่วยพัฒนาให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และก้าวไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมในที่สุด           ซึ่งในส่วนของการจัดการความรู้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในองค์กร แนวคิดนี้จึงจะสำเร็จลุล่วงได้ ต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม เพื่อให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน และไม่หลงทาง           การจัดการความรู้จำเป็นต้องมีการให้ความหมายที่ชัดเจนเพื่อความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน โดยหมายถึงการจัดการความรู้ในตัวบุคคลทำออกมาในรูปแบบที่สามารถให้คนอื่นมาศึกษาเรียนรู้ได้ ทำให้ทักษะต่างๆ กลายเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ และสามารถนำไปใช้งาน ต่อยอดให้เกิดประโยชน์และพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งความรู้ในตัวบุคคลที่ถูกถ่ายทอดออกมานั้นมาจากการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดกันมา หรือจากประสบการณ์ที่สะสมมา เมื่อถ่ายทอดออกมาแล้วจึงกลายเป็นนวัตกรรมของหน่วยงาน และยังเป็นการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มองเห็นความสำคัญของทุกคนในองค์กร มองเห็นภาพความเป็นจริงที่ว่า องค์กรต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า           นอกจากการให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานแล้ว สิ่งสำคัญที่จะละทิ้งไม่ได้อีกปัจจัยหนึ่ง คือเอกสาร ควรต้องมีการนำเอกสารที่มี มาถอดบทเรียน และทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้งานได้ง่าย ซึ่งจะกลายเป็นบทเรียนที่ดีในการสอนคนรุ่นใหม่ ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากคนรุ่นเก่า สามารถเอาความรู้ที่มีประโยชน์มาปรับใช้ในการพัฒนางานได้Read More →

การพึฒนาตนเอง

My Journey : LifeLong  learning สำหรับตัวเองเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องใช้ในการทำงานและเพิ่มทักษะในการดำเนินชีวิต อย่างที่เลือกเรียนทั้ง 5  รายวิชา เพราะเริ่มจากความสนใจว่า การเป็น “การเป็นอินฟลูเอนเซอร์”  จะต้องเพิ่มทักษะอะไรบ้าง ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมด้านไหนบ้าง เพราะการทำงานในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนจาการเป็นบรรณารักษ์ มาเป็นนักจัดการเนื้อหาสาระความรู้ต่าง  ๆ     Intro to Influencer : เส้นทางสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอ็นเซอร์ (Influencer) เป็นผู้ผลิตสื่อออนไลน์, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, พนักงานสื่อกลางระหว่างลูกค้าและบริษัท (AE), พนักงานสื่อสารองค์กร (PR) ความคิดเห็นส่วนตัวมองว่ามีความคล้าย ๆ หรือใกล้เคียงกับภาระงานในปัจจุบัน ในการสร้างสรรค์เรื่องราวเนื้อหาสาระความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอให้กับผู้ใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ที่ติดตาม Facebook / Page ซึ่งทักษะที่จำเป็น คือ การรู้และเข้าใจในศักยภาพ ความชอบของตัวเอง การมีมุมมองใหม่ ๆ รู้จักและเข้าใจหลักการสื่อสารRead More →

ซึ่งจากการที่ได้เรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวนี้ จึงขอแนะนำความรู้ในบางส่วนที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในเรื่องของการจัดการประชุมให้มีความคล่องตัว สำเร็จเรียบร้อยทั้งผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมค่ะ มาเรียนรู้หลักการ “การบริหารจัดการก่อนประชุม ขณะประชุม และหลังประชุม” กันค่ะ เพื่อจะได้นำความรู้ไปประกอบเป็นแนวทางในการจัดการประชุมของผู้จัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มาเรียนรู้กันเลยค่ะ การบริหารจัดการก่อนประชุม ขณะประชุม และ หลังประชุม การบริหารจัดการก่อนประชุม  ประกอบไปด้วย การวางแผนก่อนประชุม ต้องมีแนวทาง ดังนี้ คือ การพิจารณาทบทวนถึงปัญหาและตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการประชุม ประธานต้องเข้าใจถึงเป้าหมายและเข้าใจรู้เรื่องทุกอย่างดีที่สุด, ประธานต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครควรเป็นกรรรมการหรือผู้เข้าประชุม, ประธานจะต้องทำหน้าที่ตัดสินใจกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม, ประธานต้องกำหนดวาระการประชุม , มีการแจ้งเกี่ยวกับการประชุมให้สมาชิกรับทราบอย่างเป็นทางการ และต้องมีการตรวจสอบถึงความพร้อมทางกายภาพ เช่น สถานที่ เป็นต้น การกำหนดระเบียบวาระการประชุม ซึ่งระเบียบวาระการประชุม หมายถึง ลำดับรายการที่กำหนดไว้เสนอที่ประชุม สำหรับรูปแบบของวาระการประชุมนั้น เลขานุการจะต้องสอบถามจากประธานให้ชัดเจน ว่าเป็น แบบทางการ หรือไม่เป็นทางการ หรือเป็นรูปแบบที่หน่วยงานกำหนดเองโดยเฉพาะ สาระสำคัญของระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้ คือ • ระเบียบวาระที่ 1Read More →

         ยุคนี้ สมัยนี้ ทุกคนจะคุ้นชินกับการถ่ายภาพ แต่เป็นการถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งหลายๆ คน ยังไม่ทราบหลักการถ่ายภาพที่ดี ผู้เรียนเองก็มีความอยากรู้ว่า การถ่ายภาพให้สวย ให้ดูดี มีหลักการ มีเทคนิคอะไรบ้าง บทเรียน การถ่ายภาพเบื้องต้น สอนเรื่องการใช้กล้อง องค์ประกอบของภาพ เทคนิคของการถ่ายภาพ และมีเรื่องการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe ด้วย  มาเรียนรู้การถ่ายภาพเบื้องต้นกันเลย ประเภทของกล้องถ่ายภาพ กล้องฟีล์ม กล้องฟิล์มขนาดเล็กซึ่งใช้กับฟิล์มขนาดเบอร์ 110 หรือว่า 126 กล้องฟิล์มขนาด 35 มม. เป็นกล้องฟิล์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด กล้องฟิล์มขนาด 120 มม. เป็นกล้องที่มีขนาดของฟิล์ม ที่ค่อนข้างใหญ่เรียกว่า เหมาะกับงานที่ต้องใช้ ความละเอียดสูง เช่น งานนิตยสารหรืองานโฆษณา กล้องวิว เป็นกล้องที่มีขนาดใหญ่วางอยู่บนแท่นใช้ฟิล์มขนาดใหญ่ อาจจะ ขนาดใหญ่ถึง 8×10 นิ้วRead More →

พื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ / พื้นที่สร้างสรรค์ชุมชน มีมานานแล้ว แต่เราจะรู้จักในนาม วิถีชีวิต วิถีชุมชน การแก้ปัญหา ภูมิปัญญา นวัตกรรม ฯลฯ ขึ้นอยู่กับเราที่จะเรียกRead More →

ซึ่งจากการที่ได้เรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวนี้ จึงขอแนะนำความรู้ในบางส่วนที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ใช้ Social media ในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุว่าสังคมในปัจจุบันอาจด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง จึงทำให้บางครั้งผู้คนอาจละเลยหรือเพิกเฉยในการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องต่อกัน จึงมองว่าควรมีการเรียนรู้แนวทางในการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ ให้ได้อย่างถูกต้องตามที่สังคมยอมรับกันเพื่อความเรียบร้อยของสังคมค่ะ มาเรียนรู้ “จรรยาบรรณการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์” กันค่ะ เพื่อจะได้นำความรู้ไปเป็นแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีศีลธรรม ใน 4 ประเด็นหลัก คือ ความเป็นส่วนตัว ความถูกต้อง ความเป็นเจ้าของ และ การเข้าถึงข้อมูล มาเรียนรู้กันเลยค่ะ จรรยาบรรณการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ จรรยาบรรณการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีศีลธรรม มีความรู้สึกับผิดชอบชั่วดี หรือใช้งานในสิ่งที่บุคคลในสังคมยอมรับกัน โดยในทางปฏิบัติแล้ว การระบุว่าการกระทำสิ่งใดผิดจริยธรรมนั้น อาจกล่าวได้ไม่ชัดเจนมากนัก ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของสังคมในแต่ละประเทศด้วย โดยทั่วไป เมื่อพิจารณาถึงจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแล้ว จะกล่าวถึงใน 4 ประเด็น ที่รู้จักกันในลักษณะตัวย่อว่า PAPARead More →

ซึ่งจากการที่ได้เรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวนี้ จึงขอแนะนำความรู้ในบางส่วนที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ทำงานในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขพื้นฐาน หรืองานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉินได้ มาเรียนรู้ “หลักการปฐมพยาบาล กรณีถูกสัตว์กัด มีแผลไหม้ และกระดูกหัก” กันเลยค่ะ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉินค่ะ มาเรียนรู้กันเลยค่ะ การปฐมพยาบาล กรณีถูกสัตว์กัด มีแผลไหม้ และกระดูกหัก           การปฐมพยาบาล หมายถึง การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเจ็บ ก่อนที่จะนำส่งสถานพยาบาล หรือได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป (สุริยา ณ นคร & สุชีพ ช้างเสวก, 2562) วัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือเบื้องต้น คือ เพื่อป้องกันหรือช่วยไม่ให้ผู่ป่วยเจ็บเสียชีวิต เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเจ็บได้รับอันตรายเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยเจ็บ และ เพื่อให้ผู้ป่วยเจ็บกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว หลักการปฐมพยาบาล คือ อย่าตื่นเต้น ตกใจ สังเกตอาการผู้บาดเจ็บ ให้การปฐมพยาบาลตามลำดับความสำคัญ และนำส่งโรงพยาบาล (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2017) การปฐมพยาบาลกรณีถูกสัตว์กัด การปฐมพยาบาลกรณีถูกงูกัด ขั้นตอนการปฐมพยาบาล ทำความสะอาดบริเวณแผลที่ถูกงูกัดRead More →

(Graphic Design Trends 2020: Breaking the Rules) ปี 2020 ผ่านไปไม่ถึง 3 เดือน ทุกคนต่างสงสัยว่าโลกของกราฟิกดีไซน์จะเป็นอย่างไร ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการออกแบบกราฟิกเป็นสาขาที่น่าชื่นชมและเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลาย ๆ คนมาโดยตลอด และเราทุกคนแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นสิ่งที่รออยู่ เราได้ทำการวิจัยเชิงลึกเพื่อหาแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในหลายแนวโน้มที่คาดว่าจะบูมในปีหน้า 1. ความลึกแบบ 3 มิติและความสมจริง (3D depth and realism)  เทรนด์ 3 มิติมาถึงจุดสูงสุดในปี 2019 และจะไม่จางหายไปอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอน ด้วยโอกาสของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความสามารถของซอฟต์แวร์ ในปี 2020 เราจะได้เห็นองค์ประกอบการออกแบบกราฟิก 3 มิติที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น นักออกแบบมักจะรวมเข้ากับความเป็นจริงอื่นๆ เช่น ภาพถ่ายและวัตถุ 2 มิติ 2. โมโนโครม (Going monochrome) เมื่อเร็ว ๆRead More →

การออกแบบ การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์ : มหาวิทยาสงขลานครินทร์ : สรุปเนื้อหา รายวิชาใน ThaiMOOC การออกแบบหากไม่ใช่ผู้เรียนมาในสายกราฟิกอาจมองว่ายาก แต่ในรายวิชานี้ การออกแบบ การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้นได้นำเสนอบทเรียนการออกแบบที่ทุกคนสามารถทำได้ โดยการนำเสนองานผ่านโปรแกรมที่เราคุ้นเคยกันดีคือ Microsoft Powerpoint ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลายที่เราอาจจะคาดไม่ถึง ในบทเรียนได้ปูพื้นฐานการทำงานในโปรแกรมดังกล่าว ตั้งแต่ให้เราเรียนรู้ในความหมายของการออกแบบจนถึงการทำวีดิโอ Animation แบบมืออาชีพโดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้ บทที่ 1| ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัยบทที่ 2| ทำความรู้จัก PowerPoint ให้มากขึ้นบทที่ 3| การออกแบบงานนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัยบทที่ 4| การออกแบบการนำเสนอในรูปแบบ Animationบทที่ 5| การออกแบบวิดีโอนำเสนอผลงานโดยใช้ PowerPoint โดยเฉพาะในช่วงการทำบทเรียนการออกแบบการนำเสนอในรูปแบบ Animation นั้นมีบทเรียนที่น่าสนใจคือ ตอนที่ 1| การสร้างข้อความในรูปแบบ Animation ตอนที่ 2 | การสร้าง ChartRead More →