30th WU : be my love

“ฉันรักวลัยลักษณ์ เพราะวลัยลักษณ์พาฉันกลับมาสู่อ้อมกอดของความรัก รักษ์วลัยลักษณ์”

Read more

4Cs 21st Century Skill : ทักษะการจัดการปัญหา

กลุ่มทักษะการจัดการปัญหา เราเรียกกลุ่มทักษะนี้ว่า 4Cs 21st Century Skills ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องการ และจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน การสร้างทักษะ 4Cs ไม่มีรูปแบบตายตัว “เราศึกษาและสร้างเองได้”

Read more

Documentary เขียนสารคดี เขียนสาระอะไรดี?

สารคดี คือ การนำเสนอชุดข้อมูลที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วในอดีต สารคดีที่เป็นความจริง ต้องเป็นความจริงในเชิงประจักษ์ หมายถึง เป็นชุดข้อมูลที่มีการพิสูจน์แล้ว ได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นความจริงที่เกิดขึ้น

Read more

การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ

การเรียนเรื่อง การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ | Web-Based Learning Design ในการออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินผล           ในส่วนของการวิเคราะห์ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์เนื้อหา วัตถุประสงค์

Read more

Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

ซึ่งจากการที่ได้เรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวนี้ จึงขอแนะนำความรู้ในบางส่วนที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือทางอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ในการสร้าง การแบ่งปัน การทำงานร่วมกัน โดยสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย Google Application ที่ทำงานผ่านบริการของ Google Cloud มาเรียนรู้ “การใช้งาน Google Application เพื่อการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์” กันค่ะ เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออินเตอร็เน็ตได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น

Read more

การคิดสร้างสรรค์

การคิดสร้างสรรค์ | Creative Thinking ความคิดสร้างสรรค์ คือการคิดอย่างรอบด้าน คิดสิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหา ทำให้มีสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้น และมีประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือต่อสังคม เป็นการคิดเชิงบวก สร้างประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การคิดสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมหรือพัฒนาได้ ความคิดสร้างสรรค์จะก่อเกิดได้ ต้องมีต้นแบบ เป็นแนวทางให้เห็น มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันช่วยก่อให้เกิดการจุดประเด็นความคิดใหม่ๆ

Read more

การบริการที่เป็นเลิศ

การเรียนเรื่อง การบริการที่เป็นเลิศ | The excellent service เนื้อหาการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการบริการ ซึ่งในปัจจุบันการบริการถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างหนักหน่วง การบริการจำเป็นต้องมีการพัฒนาไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ เพื่อปรับสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป สร้างความประทับใจ สร้างการยอมรับ เพื่อให้เกิดการใช้ซ้ำ หรือซื้อซ้ำ และองค์กรสามารถอยู่รอดได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง รายวิชานี้มีความน่าสนใจเพราะสามารถมาปรับใช้กับการทำงานได้ ช่วยปรับปรุงวิธีการทำงาน

Read more

การจัดการความรู้ 

การเรียนเรื่อง การจัดการความรู้ | Knowledge Management ในปัจจุบันการจัดการความรู้เข้ามามีบทบาทในการเรียน และการทำงาน มีผู้ให้ความสนใจในเรื่องการจัดการความรู้ ทั้งนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน โดยในการจัดการความรู้มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ผู้ที่ทำงานร่วมกันจำเป็นต้องตระหนักถึงความจำเป็นของเรื่องนี้ และทราบในผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทุกคนในองค์กร ต้องอาศัยความร่วมมือในการทำให้การจัดการความรู้สำเร็จเป็นไปดังเป้าหมายขององค์กร             การจัดการความรู้มีความสำคัญในองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ตัวบุคคลไปจนถึงระดับองค์กร จะช่วยพัฒนาให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และก้าวไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมในที่สุด          

Read more

My Journey : LifeLong  learning

My Journey : LifeLong  learning สำหรับตัวเองเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องใช้ในการทำงานและเพิ่มทักษะในการดำเนินชีวิต อย่างที่เลือกเรียนทั้ง 5  รายวิชา เพราะเริ่มจากความสนใจว่า การเป็น “การเป็นอินฟลูเอนเซอร์”  จะต้องเพิ่มทักษะอะไรบ้าง ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมด้านไหนบ้าง เพราะการทำงานในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนจาการเป็นบรรณารักษ์ มาเป็นนักจัดการเนื้อหาสาระความรู้ต่าง  ๆ     Intro to

Read more

การจัดการสารสนเทศสำนักงาน

ซึ่งจากการที่ได้เรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวนี้ จึงขอแนะนำความรู้ในบางส่วนที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในเรื่องของการจัดการประชุมให้มีความคล่องตัว สำเร็จเรียบร้อยทั้งผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมค่ะ มาเรียนรู้หลักการ “การบริหารจัดการก่อนประชุม ขณะประชุม และหลังประชุม” กันค่ะ เพื่อจะได้นำความรู้ไปประกอบเป็นแนวทางในการจัดการประชุมของผู้จัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มาเรียนรู้กันเลยค่ะ การบริหารจัดการก่อนประชุม ขณะประชุม และ หลังประชุม การบริหารจัดการก่อนประชุม  ประกอบไปด้วย การวางแผนก่อนประชุม ต้องมีแนวทาง ดังนี้

Read more

การถ่ายภาพเบื้องต้น

         ยุคนี้ สมัยนี้ ทุกคนจะคุ้นชินกับการถ่ายภาพ แต่เป็นการถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งหลายๆ คน ยังไม่ทราบหลักการถ่ายภาพที่ดี ผู้เรียนเองก็มีความอยากรู้ว่า การถ่ายภาพให้สวย ให้ดูดี มีหลักการ มีเทคนิคอะไรบ้าง บทเรียน การถ่ายภาพเบื้องต้น สอนเรื่องการใช้กล้อง องค์ประกอบของภาพ

Read more

Design Thinking Community : พื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์

พื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ / พื้นที่สร้างสรรค์ชุมชน มีมานานแล้ว แต่เราจะรู้จักในนาม วิถีชีวิต วิถีชุมชน การแก้ปัญหา ภูมิปัญญา นวัตกรรม ฯลฯ ขึ้นอยู่กับเราที่จะเรียก

Read more

การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

ซึ่งจากการที่ได้เรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวนี้ จึงขอแนะนำความรู้ในบางส่วนที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ใช้ Social media ในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุว่าสังคมในปัจจุบันอาจด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง จึงทำให้บางครั้งผู้คนอาจละเลยหรือเพิกเฉยในการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องต่อกัน จึงมองว่าควรมีการเรียนรู้แนวทางในการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ ให้ได้อย่างถูกต้องตามที่สังคมยอมรับกันเพื่อความเรียบร้อยของสังคมค่ะ มาเรียนรู้ “จรรยาบรรณการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์” กันค่ะ เพื่อจะได้นำความรู้ไปเป็นแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีศีลธรรม ใน

Read more

การสาธารณสุขพื้นฐาน

ซึ่งจากการที่ได้เรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวนี้ จึงขอแนะนำความรู้ในบางส่วนที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ทำงานในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขพื้นฐาน หรืองานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉินได้ มาเรียนรู้ “หลักการปฐมพยาบาล กรณีถูกสัตว์กัด มีแผลไหม้ และกระดูกหัก” กันเลยค่ะ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉินค่ะ มาเรียนรู้กันเลยค่ะ การปฐมพยาบาล กรณีถูกสัตว์กัด มีแผลไหม้ และกระดูกหัก           การปฐมพยาบาล หมายถึง การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเจ็บ

Read more

เทรนด์การออกแบบกราฟิกปี 2020 : แหกกฎขบถได้ยิ่งดี

(Graphic Design Trends 2020: Breaking the Rules) ปี 2020 ผ่านไปไม่ถึง 3 เดือน ทุกคนต่างสงสัยว่าโลกของกราฟิกดีไซน์จะเป็นอย่างไร ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการออกแบบกราฟิกเป็นสาขาที่น่าชื่นชมและเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลาย ๆ คนมาโดยตลอด และเราทุกคนแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นสิ่งที่รออยู่ เราได้ทำการวิจัยเชิงลึกเพื่อหาแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในหลายแนวโน้มที่คาดว่าจะบูมในปีหน้า 1. ความลึกแบบ

Read more

การออกแบบ การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย

การออกแบบ การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์ : มหาวิทยาสงขลานครินทร์ : สรุปเนื้อหา รายวิชาใน ThaiMOOC การออกแบบหากไม่ใช่ผู้เรียนมาในสายกราฟิกอาจมองว่ายาก แต่ในรายวิชานี้ การออกแบบ การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้นได้นำเสนอบทเรียนการออกแบบที่ทุกคนสามารถทำได้ โดยการนำเสนองานผ่านโปรแกรมที่เราคุ้นเคยกันดีคือ Microsoft Powerpoint ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลายที่เราอาจจะคาดไม่ถึง ในบทเรียนได้ปูพื้นฐานการทำงานในโปรแกรมดังกล่าว ตั้งแต่ให้เราเรียนรู้ในความหมายของการออกแบบจนถึงการทำวีดิโอ

Read more