การออกแบบ การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์ : มหาวิทยาสงขลานครินทร์ : สรุปเนื้อหา รายวิชาใน ThaiMOOC การออกแบบหากไม่ใช่ผู้เรียนมาในสายกราฟิกอาจมองว่ายาก แต่ในรายวิชานี้ การออกแบบ การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้นได้นำเสนอบทเรียนการออกแบบที่ทุกคนสามารถทำได้ โดยการนำเสนองานผ่านโปรแกรมที่เราคุ้นเคยกันดีคือ Microsoft Powerpoint ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลายที่เราอาจจะคาดไม่ถึง ในบทเรียนได้ปูพื้นฐานการทำงานในโปรแกรมดังกล่าว ตั้งแต่ให้เราเรียนรู้ในความหมายของการออกแบบจนถึงการทำวีดิโอ Animation แบบมืออาชีพโดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้ บทที่ 1| ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัยบทที่ 2| ทำความรู้จัก PowerPoint ให้มากขึ้นบทที่ 3| การออกแบบงานนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัยบทที่ 4| การออกแบบการนำเสนอในรูปแบบ Animationบทที่ 5| การออกแบบวิดีโอนำเสนอผลงานโดยใช้ PowerPoint โดยเฉพาะในช่วงการทำบทเรียนการออกแบบการนำเสนอในรูปแบบ Animation นั้นมีบทเรียนที่น่าสนใจคือ ตอนที่ 1| การสร้างข้อความในรูปแบบ Animation ตอนที่ 2 | การสร้าง ChartRead More →

ความคิดสร้างสรรค์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สรุปเนื้อหา รายวิชาใน ThaiMOOC ความคิดสร้างสรรค์เป็นเป็นการใช้สมองให้สามารถคิดได้หลายทิศทาง หลายแง่มุมและคิดได้กว้างไกล เป็นการขยายขอบเขตของความคิดออกไป จากกรอบความคิดเดิมไปสู่การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ ความคิดในการสร้างสรรค์สามารถพัฒนามาตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งมีจินตนาการกว้างไกล ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองไม่ควรปิดกั้นจินตนาการเหล่านั้น ต้องรับฟังเหตุผล เปิดกว้าง ยอมรับในความคิดและจินตนาการเหล่านั้น เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ผู้มีความคิดสร้างสรรค์มักเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระ มีเหตุผล ไม่คล้อยตามผู้อื่นง่าย ๆ ชอบคิดและทำสิ่งที่แปลกใหม่ สามารถคิดสิ่งที่ซับซ้อนได้ ความคิดสร้างสรรค์นั้น ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งคือโครงสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ในการส่งเสริมให้เกิดการคิดสิ่งใหม่ โดยบรรยากาศในการดำรงชีวิต ต้องไม่มีการสร้างกรอบหรือมาตรฐานต่าง ๆ มาบีบรัด ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี ตรงกันข้ามกับผู้ที่อยู่ในสังคมที่ขาดความคิดสร้างสรรค์ คือสังคมที่มีลักษณะเผด็จการ ปิดกั้นทางความคิด ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีจนเกินไป หากอยู่ในสังคมดังกล่าวความคิดสร้างสรรค์ก็จะชงักลง เช่นการเรียนหนังสือหากเน้นแต่การท่องจำ จะทำให้ผู้เรียนไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่ได้คิดอะไรใหม่ขึ้นมา ไม่มีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระ กระบวนการฝึกคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางความคิด ซึ่งทุกคนสามาถสามารถฝึกได้  1. ฝึกมองต่างมุม การมองสิ่งเดียวกันแต่แตกต่างไปจากเดิมRead More →

การกวาดบ้านคือการทำความสะอาดบ้านเรือนของเราให้น่าอยู่ ในวันหนึ่ง เราอยู่ในศูนย์บรรณสาร ฯ เกิน 8 ชั่วโมง การกวาดบ้านร่วมกันคือการทำบุญเพื่อให้เกิดศิริมงคลกับตัวเองและหน่วยงาน 5 ส คือผลพลอยได้อย่างหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลในทางตรงกับวิถีการทำงานของเรา แต่ถ้าให้สมบูรณ์ต้องมีงานบุญประกอบด้วย แล้วมากวาดบ้านกันอีกนะ Hits: 7Thoranid Harnchaiหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลายประเภท รวมทั้ง animation สำหรับเด็ก ๆ ด้วยRead More →