Cloud Technology Tools

หากพูดถึงคำว่า Cloud ซึ่งก็หมายถึง “ก้อนเมฆ” มักใช้เป็นสัญลักษณ์แทนอินเทอร์เน็ต ในความหมายของเทคโนโลยีคลาวด์นั้นก็เปรียบเสมือนกลุ่มของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการข้อมูลซอฟต์แวร์หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งาน

Read more

การประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites

การสร้างเว็บไซต์โดย Google Sites สามารถเข้าไปที่ sites.google.com ได้โดยตรงเราสามารถที่จะเข้าไปสร้าง Web Site ด้วย Google Sites ผ่านตัว Google Drive ปัจจุบันตอนนี้ Google Sites ก็ได้ออกเวอร์ชันใหม่ให้เราสามารถที่จะสร้าง Web Site ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้น โดยใช้วิธีการ Drag and Drop

Read more

การถ่ายภาพเบื้องต้น | Basic Photography

จากการไปศึกษาการถ่ายภาพเบื้องต้น จะได้รู้ถึงด้านวิทยาศาสตร์และด้านศิลปศาสตร์มารวมกัน การถ่ายภาพจึงหมายถึง การสร้างภาพเพื่อสื่อความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ รวมทั้งทัศนะคติ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นคือการปล่อยให้แสงสว่างสะท้อนจากวัตถุผ่านเข้ามา กระทบกับวัสดุไวแสงและนำวัสดุไวแสงนั้นไปผ่านกระบวนการสร้างภาพให้ปรากฏออกมา หากเป็นระบบฟิล์มแบบเก่าเราไปล้างกับน้ำยาและมีภาพปรากฏออกมา หากเป็นระบบดิจิทัลคือการแปลงสัญญาณไฟฟ้าออกมาเป็นภาพ เป็นความหมายของการถ่ายภาพที่รวบรวมทั้งในส่วนของ วิทยาศาสตร์และศิลปะเข้ามาร่วมมือกัน ประเภทของกล้องถ่ายภาพประเภทของกล้องถ่ายภาพสามารถที่จะจำแนกออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ1) กล้องฟิล์ม เป็นกล้องที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยการถ่ายภาพยุคแรกไปจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันยังมีผู้ใช้งานอยู่แต่อาจจะเฉพาะเจาะจงอยู่ในกลุ่มที่อนุรักษ์นิยมหรือเป็นงานอดิเรก กล้องฟิล์มสามารถจำแนกตามขนาดของฟิล์มที่ใช้กับกล้อง

Read more