Skip to content
Cloud Technology

        หากพูดถึงคำว่า Cloud ซึ่งก็หมายถึง “ก้อนเมฆ” มักใช้เป็นสัญลักษณ์แทนอินเทอร์เน็ต ในความหมายของเทคโนโลยีคลาวด์นั้นก็เปรียบเสมือนกลุ่มของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการข้อมูลซอฟต์แวร์หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งาน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปลี่ยนจากการประมวลผลและเก็บข้อมูลลง บนฮาร์ดดิสก์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปดำเนินการบนระบบของผู้ให้บริการคลาวด์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทน โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีจัดการข้อมูลเหล่านั้นและสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา ด้วยอุปกรณ์ที่มีไม่ว่าจะเป็นเครื่องพีซีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เป็นต้น

สามารถแบ่งประเภทของ Cloud ตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

cloud

1. Public Cloud เป็นระบบ Cloud ที่ให้บริการแบบสาธารณะ ซึ่งใครๆ ก็สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรในระบบได้ ระบบถูกสร้าง ออกแบบและดูแลโดยผู้ให้บริการ Cloud ทั้งสิ้น ผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการได้ทันทีด้วยตนเองเพียงเข้าไปที่เว็บไซด์ของผู้ให้บริการเท่านั้น

2. Private Cloud เป็นระบบ Cloud ที่ฟังก์ชั่นหลักๆ เหมือนกับ Public Cloud แต่จะต่างกันตรงที่เป็นระบบปิดซึ่งจะถูกใช้โดยหนึ่งองค์กรเท่านั้น โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรให้กับหน่วยงานภายในกันเอง ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้โดยตรง การบริหารจัดการระบบถูกกระทำ โดยบุคลากรที่เป็นขององค์กรโดยตรงหรือจะจ้างผู้รับผิดชอบจากภายนอกก็ได้ สำหรับตัว Data Center จะตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้แต่ต้องยังคงเป็นระบบปิดที่ทรัพยากรทั้งหมด ถูกใช้โดยหนึ่งองค์กรเท่านั้นถึงจะเรียกได้ว่าเป็น Private Cloud

3. Community Cloud คล้ายๆ กับ Private Cloud แต่จะต่างกันตรงที่มีมากกว่าหนึ่งองค์กรเข้ามาใช้ระบบ Cloud เดียวกันโดยกลุ่มขององค์กรเหล่านั้นสามารถแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันได้เช่น ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐบาลข้อมูลด้านสุขภาพหรือข้อมูลของกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกัน

4. Hybrid Cloud คือ การผสมผสานการใช้งานระหว่าง Private และ Public Cloud ร่วมกันโดยเป็นการนำข้อดีของแต่ละแบบมาช่วยเสริมกันซึ่งทั้ง 2 ระบบ จะต้องมีการเชื่อมต่อกันสามารถแบ่งหรือกระจาย Load ไปมาระหว่างกันได้สามารถสั่งให้ application ไปทำงานในรูปแบบของ Publicหรือย้ายกลับมาทำในรูปแบบของ Privateโดยผ่านระบบการควบคุมที่สามารถทำงานร่วมกันได้

สามารถแบ่งประเภทของ Cloud ตามการให้บริการได้เป็น 3 ประเภท คือ

cloud2

1. Software as a Service (SaaS) เป็นวิธีการที่ผู้ใช้งานสามารถ เรียกใช้งานซอฟแวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องทำการลงซอฟต์แวร์ และดูแลรักษา

2. Platform as a Service (PaaS) บริการ Cloud ในส่วนที่จะคอยรองรับ กระบวนการพัฒนา Web Application หรือ Service ต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการพัฒนาโดยทุกอย่างนั้นอยู่ในอินเตอร์เน็ต

3. Infrastructure as a Service (IaaS) บริการ Cloud ที่เหมาะสมกับองค์กรที่ไม่ต้องการการลงทุนทางด้าน Hardware เป็น การให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่

    • ทรัพยากร ในรูปของ Service เช่น Server Memory CPU Disk Spaceหรือ Network Equipment เป็นต้น
    • การขยายขนาดของ Infrastructure ซึ่งสามารถทำให้เล็กหรือใหญ่ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของ Application
    • การกำหนดราคาในการให้บริการ แล้วแต่ว่าเราเลือกใช้บริการทรัพยากรในส่วนใด

หลักการทำงานของ Cloud Technology แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1. User หรือ Broker คือ ผู้ใช้บริการ หรืออาจเป็นเว็บเซอร์วิสต่างๆ

2. SLA Resources Allocator เป็นส่วนบริหารจัดการที่สำคัญที่สุดทำหน้าที่เสมือนเป็นสะพานเชื่อมต่อ ระหว่าง User กับทรัพยากรภายในระบบ

3. Virtual Machine กลไกจำลองทรัพยากรของ Servers ทั้งหน่วยประมวลผลหน่วยความจำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลให้กลายเป็น Virtual Server หลายเครื่อง โดยแต่ละ Virtual Server สามารถติดตั้ง OS ที่ต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้

4. Physical Machine ทำหน้าที่ให้บริการที่แท้จริง หรือทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลประมวลผลบริการด้านแอพพลิเคชั่นและระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนประกอบหลักของ Cloud Technology ประกอบด้วย

cloud4

1. Clients คือ ช่องทางหรืออุปกรณ์ที่ผู้ใช้จะใช้ติดต่อกับ Cloud เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

2. Services หรือ บริการที่จะให้กับผู้ใช้โดยจะมีการเรียกใช้งานแบบ Real Time ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

3. Applications ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้ง และ run application ต่างๆบนเครื่องของตนเองบริษัทที่ให้บริการจะทำหน้าที่ติดตั้งและอัพเกรดให้ทั้งหมด

4. Platform จำเป็นที่จะต้องขึ้นอยู่กับ Infrastructure ของ Virtual Computer ตัวอย่างของ Cloud Platform เช่น Google App Engine

5. Storage ข้อมูลต่างๆของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ใน Data Center โดยไม่ต้องเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานของผู้ใช้เอง

6. Infrastructure คือ โครงสร้างของ Cloud Technology จะประกอบไปด้วย Servers User Interface ที่ผู้ใช้จะใช้ติดต่อกับระบบ Service Catalog ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บรายการของบริการที่สามารถใช้ได้

โครงสร้างของ Cloud Technology ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่

1. กลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ เป็นเซิร์ฟเวอร์จำนวนมหาศาลนับหมื่นนับพันเครื่องที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันหรือต่างกัน กลุ่ม Servers นี้ เชื่อมต่อเข้าหากันด้วยเครือข่ายที่เป็นระบบ Grid

2. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ทำหน้าที่รับคำขอบริการจากผู้ใช้ในรูปแบบเว็บโปรโตคอล

3. ส่วนจัดเก็บรายการบริการ ใช้เก็บและบริหารรายการบริการผู้ใช้สามารถค้นดูบริการที่มีได้จากส่วนนี้

4. ส่วนบริหารงาน ทำหน้าที่กำหนดทรัพยากรที่เหมาะสม เมื่อผู้ใช้เรียกใช้บริการเมื่อมีการขอใช้บริการ ข้อมูลการขอ จะถูกส่งผ่านในส่วนนี้

5. ส่วนจัดหาทรัพยากร ส่วนบริหารงานจะติดต่อกับส่วนนี้เพื่อจองทรัพยากรจากกลุ่มเมฆและเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมให้เมื่อโปรแกรมประยุกต์ทำงานแล้วจะส่งผลที่ได้ให้ผู้ใช้ที่เรียกใช้บริการต่อไป

6. ส่วนตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน เพื่อใช้ในการเก็บค่าบริการหรือเก็บข้อมูลสถิติเพื่อนำไปปรับปรุงระบบต่อไป

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ระบบ Cloud Technology ในการทำงาน

Cloud6

Visits: 266

Comments

comments