Skip to content

PDCA คือวงจรที่ช่วยให้การบริหารงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ผ่านองค์ประกอบ 4 ขั้นตอนได้แก่ Plan Do Check Act ซึ่งเครื่องมือนี้เป็นกระบวนการที่จะทำให้การปรับปรุงการทำงานขององค์กรมีระบบยิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายสำคัญคือการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มีผลงาน ที่ได้จัดทำในลักษณะของ PDCA

PDCA

การส่งเสริมการใช้ Microsoft Teams ในการบันทึกการเรียนการสอน

PDCA

การรายงานผลการใช้ห้องเรียน Smart Classroom ด้วย Google Data Studio

PDCA

PDCA การจองห้องฉายหนัง Mini theater

PDCA

Cloud Computing

PDCA

การเพิ่มประสิทธิภาพการรับต้นฉบับข้อสอบกลางภาคและปลายภาค

PDCA

ของฟรีก็มีในโลกนะ!

PDCA

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำตารางกำหนดวันผลิตข้อสอบและส่งข้อสอบ

PDCA

เทมเพลต (Template) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Line OA)

PDCA

โปรแกรมควบคุมหน้าจอ AnyDesk

PDCA

สตูดิโอเสมือนคืออะไร

PDCA

การใช้งานโปรแกรม OBS เบื้องต้น

PDCA

การอบรมให้มีประสิทธิภาพ

PDCA

PDCA : การบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้วย Google Sheets

PDCA

PDCA: การปรับปรุงกระบวนการการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการถ่ายรูปบุคคลเพื่อทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

PDCA

PDCA : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

PDCA

การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคลังวัสดุสิ้นเปลืองด้วย Google Sheet ผ่าน Glide app

PDCA

PDCA : การปรับปรุงวิธีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลพัสดุส่งซ่อมด้วย Google sheets

PDCA

PDCA : การพัฒนากระบวนการการรวบรวม Speech Recording ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

PDCA

PDCA : การควบคุมระบบปรับอากาศ อาคารศูนย์บรรณสารฯ

PDCA

ลดปัญหาการจองห้องประชุม (No Show) ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆจาก Meet in Touch

Visits: 369