Turnitin instructor's tips

รายงานการตรวจระบุว่าข้อความส่วนใดบ้างที่สร้างขึ้นโดย AI และประโยคเหล่านั้นจะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงินให้ทราบว่าส่วนใดบ้างที่อาจจะเขียนโดย AI มีเฉพาะ Instructor เท่านั้นที่จะเห็นรายงานผลการตรวจ AI Writing Read More →

turnitin

ปัญหา self plagiarism เกิดจากการตั้งค่าเก็บเป็นต้นฉบับ การลบชิ้นงานออกจากคลังต้นฉบับของโปรแกรม Turnitin สามารถลบได้โดยผ่านชิ้นงานที่ส่งตรวจในห้องของ InstructorRead More →