AI Writing Detection : ตรวจจับการเขียนด้วย AI

รายงานการตรวจระบุว่าข้อความส่วนใดบ้างที่สร้างขึ้นโดย AI และประโยคเหล่านั้นจะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงินให้ทราบว่าส่วนใดบ้างที่อาจจะเขียนโดย AI มีเฉพาะ Instructor เท่านั้นที่จะเห็นรายงานผลการตรวจ AI Writing

อ่านต่อ