Create Assignment new version

Turnitin update การสร้าง Assignment ใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายกว่าเดิม ใช้คำสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ไปรู้จักกับภาพลักษณ์ใหม่ของขั้นตอนการสร้าง Assignment

อ่านต่อ

ขนมพื้นบ้านภาคใต้จากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่รายวิชา Thai MOOC

ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ ขนมไทย เป็นขนมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่น สู่รุ่น มีการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนการทำและสั่งสมประสบการณ์ ลองผิด ลองถูกในการคิดค้น ทำสูตรขนมต่าง ๆ จนได้สูตรขนมที่ทำกันในแต่ละภาคของประเทศไทย  ซึ่งขนมของไทยเป็นขนมที่มีขั้นตอนที่ประณีต และเอียดอ่อน มีความสวยงาม  ในสมัยโบราณนิยมทำในเทศกาลงานบุญต่าง ๆ งานมงคลต่าง ๆ งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง  ขนมพื้นบ้านภาคใต้ นอกจากเป็นขนมที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้ว ยังเป็นขนมที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่งดงาม ประณีต ของคนในสมัยก่อน…

อ่านต่อ