Instructor หลายท่านคงเคยประสบปัญหาส่งผลงานเข้าตรวจแล้วเผลอตั้งค่าเก็บผลงานเป็นต้นฉบับในคลังของ Turnitin เมื่อส่งตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อตรวจดูค่าความซ้ำกลับกลายเป็น self plagiarism ปัจจุบันการลบชิ้นงานออกจากคลังต้นฉบับ Turnitin พัฒนาให้ใช้งานง่ายขึ้น Instructor สามารถส่งคำขอลบผ่านชิ้นงานใน Assignment ได้ มาดูวิธีการแก้ปัญหากันค่ะ

Self Plagiarism

เกิดจากการตั้งค่าเก็บเป็นต้นฉบับหลังจากตรวจสอบความซ้ำ

Submit papers to: หมายถึง หลังจากส่งผลงานเข้าตรวจแล้วต้องการที่จะเก็บเป็นต้นฉบับในคลังหรือไม่ “standard paper repository” เก็บเป็นต้นฉบับในคลังเพื่อ

การลบต้นฉบับ

สามารถลบได้ โดยการส่งคำขอไปยัง Turnitin Admin ผ่านชิ้นงานที่ส่งตรวจใน Assignment ที่สร้างขึ้นมาในห้องของตัวเอง

ที่มา: https://help.turnitin.com/feedback-studio/turnitin-website/instructor/paper-deletions.htm

วิธีการ

1. Login เข้าสู่โปรแกรม Turnitin เข้าสู่หน้า Class เข้าสู่หน้า Assignment

2. คลิกเลือกชิ้นงานที่ต้องการลบออกจากคลังต้นฉบับ ซ้ายมือของหน้าจอ

3. คลิกปุ่ม Delete ขวามือของหน้าจอ

4. คลิกเลือก Request permanent deletion = ลบออกจากคลังถาวร

5. ระบบจะถามเพื่อยืนยันการลบกด Continue

6. ระบบจะแสดงรายละเอียดและถามเหตุผลที่ต้องการลบคลิกเลือกเหตุผลที่ต้องการลบ กด Continue

7. ระบบแสดงรายละเอียดหากถูกต้องพิมพ์ DELETE ในช่องว่าง กด Confirm

8. ไฟล์งานที่ลบจะแสดงเครื่องหมาย ถังขยะสีดำและนาฬิกา หมายถึงคำขอได้ถูกส่งไปยัง Turnitin Admin เรียบร้อยแล้ว

9. เพื่อความสะดวก รวดเร็ว อาจจะโทรศัพท์ แจ้งชื่อ Instructor และหมายเลข Paper ID ของเอกสารที่ต้องการลบ กับ Turnitin Admin อีกครั้ง

10. Admin ดำเนินการลบไฟล์ออกจากฐานข้อมูลของโปรแกรม Turnitin

  • ไม่มีชิ้นงานในห้องส่งงานของ Instructor
  • การส่งชิ้นงานตรวจครั้งต่อไป รายงานความซ้ำจะเป็นปกติ ไม่ซ้ำกับชิ้นงานเดิม

11. ตั้งค่า Submit papers to = No Repository

Tips:

  • หากลบชิ้นงานปกติ คือตั้งค่าไม่เก็บเป็นต้นฉบับ ใช้วิธีเดียวกันเพียงแต่ไม่ต้องติดต่อแจ้ง Admin ให้ลบชิ้นงานออกจากฐานเพราะไม่ได้เก็บในคลังฐานข้อมูลตั้งแต่ต้น
  • ชิ้นงานที่มีเครื่องหมายสัญญลักษณ์หายไปจากหน้าจอ หมายถึง admin ลบออกจากคลังต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว

การลบชิ้นงานออกจากคลังต้นฉบับ Instructor ต้องเลือกลบออกจากคลังแบบถาวร (Request permanent deletion) เท่านั้น และเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ก็ให้เลือกตั้งค่า Submit papers to = No Repository ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการส่งงานเข้าตรวจใน Quick submit หรือ Assignment submit แล้วเจอกันใหม่ค่ะ Turnitin Instructor’s Tips เคล็ดลับดี ๆ มีมาฝาก

Quick Submit ตั้งค่าไม่เก็บต้นฉบับ No repository
Assignment Submit ตั้งค่าไม่เก็บต้นฉบับ No repository

Visits: 76

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.