Cloud Technology Tools

หากพูดถึงคำว่า Cloud ซึ่งก็หมายถึง "ก้อนเมฆ" มักใช้เป็นสัญลักษณ์แทนอินเทอร์เน็ต ในความหมายของเทคโนโลยีคลาวด์นั้นก็เปรียบเสมือนกลุ่มของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการข้อมูลซอฟต์แวร์หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งาน

อ่านต่อ