ด้วยสถานการณ์ด้านสุขภาพของคนไทย การตายก่อนวัยอันควรและการเจ็บป่วย มีสาเหตุ จากโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งส่วนหนึ่งอธิบายได้จากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ผู้เรียนมีความไฝ่รู้ และสนใจเรื่องสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยอันเกิดจากโรคไม่ติดต่อ หรือโรค NCDs อาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร (Food) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์กินเข้าไปแล้วให้ประโยชน์ต่อร่างกาย คือ ใช้ในการเจริญเติบโต สร้างพลังงาน การทำงานของร่างกาย และซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกายในส่วนที่สึกหรอ ซึ่งสารอาหารที่พบใน อาหารจะแบ่งได้เป็น 6 ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate), โปรตีน (protein), ไขมัน (lipid), เกลือแร่ (mineral), วิตามิน (vitamin) และน้ า (water) สุขภาพ (Health) ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพ (Food for Health) จึงหมายถึงRead More →

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าของรายวิชา UP002 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมที่กรุณาสร้างสรรค์บทเรียนออนไลน์นี้เผยแพร่แก่สาธารณชนให้ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ ทบทวนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาที่ทันสมัย ลำดับเรื่อง เข้าใจง่าย และชวนติดตาม เมื่อเรียนรายวิชานี้แล้วเราก็สามารถนำประโยคบทสนทนาต่างๆ มาปรับใช้ในการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้ 2 ประเด็น เรื่องแรกเป็นการเชิญชวนเพื่อนให้ไปยังสถานที่ต่างๆ ส่วนเรื่องที่สองคือการบอกตําแหน่งของสถานที่ การเชิญชวนให้ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เมื่อเราต้องการสอบถามว่าคู่สนทนาของเราสนใจไปสถานที่สักสถานที่หนึ่งกับเราไหม เราสามารถใช้ประโยคว่า Do you want to……with me? Do you want to have some coffee with me? คุณสนใจไปดื่มกาแฟกับผมไหม I’d love to. ผมอยากไปครับ ส่วนการชักชวนคู่สนทนาไปยังสถานที่ต่างๆ มี 2 ระดับ คือ แบบไม่เป็นทางการ เราอาจจะพูดว่า How about going to….?Read More →