ธุรกิจที่ให้ความสำคัญใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และมีการจัดการขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งมีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Read More →

ทักษะการถ่ายภาพพื้นฐานเป็นคุณสมบัติที่มีในช่างภาพทุกคน แต่สิ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างและน่าสนใจให้กับผลงานภาพถ่ายของตนเองได้ก็คือการถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ซึ่งอาจมาจากมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนใคร หรือการใช้เทคนิคพิเศษในการปรับตั้งค่ากล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์เสริม ดังนั้น การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์จึงเป็นทักษะการถ่ายภาพสำคัญที่สามารถยกระดับให้กับช่างภาพที่ต้องการสร้างผลงานที่แตกต่าง และยังช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับบุคคลทั่วปที่สนใจการถ่ายภาพเป็นงานอดิเรกก่อนที่จะก้าวสู่การเป็นช่างภาพอาชีพในอนาคต การถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบหยุดนิ่ง (Stop Action/Stop Motion) ภาพที่หยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ เช่น การเล่นกีฬา วัตถุหรือสัตว์ที่กำลังเคลื่อนไหว หรือที่นิยมถ่ายกันในปัจจุบันก็คือการกระโดดลอยตัว ซึ่งอาจจะสื่อถึงความสนุกสนานหรือจะทำท่าแปลก ๆ เสมือนลอยอยู่กลางอากาศ หรือที่เรียกว่า ภาพแนว Levitation เทคนิคการถ่ายภาพที่ต้องการบันทึกภาพวัตถุให้หยุดนิ่งเช่นนี้ก็ คือการเลือกใช้ความไวชัตเตอร์สูง (High  Speed Shutter) โดยอาจใช้โหมด M หากมีความชำนาญ  สำหรับการถ่ายภาพ stop motion สามารถเลือกใช้ได้ 2  โหมด คือ M กับ TV (Canon) หรือ S (Nikon) เพื่อความสะดวกในการปรับตั้งค่าความไวชัตเตอร์เพียงอย่างเดียวแล้วให้กล้องปรับค่าที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ความไวชัตเตอร์ที่สามารถหยุดความเคลื่อนไหว ควรเริ่มตั้งแต่ 1/250 วินาที แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุ เช่น นกบินหรือผีเสื้อบินก็ราวRead More →

รายวิชาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน (Interpersonal Communication Skills in Workplace) รายวิชานี้จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดสำคัญของทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน การตระหนักรู้ในตนเอง การรับฟังผู้อื่น การจูงใจผู้อื่น การให้ข้อมูลย้อนกลับ การเสริมพลังใจ การจัดการปัญหาอารมณ์และความเครียด และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน การสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงานคือ ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยใช้คำพูดและไม่ใช้คำพูด เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เนื่องจากทุกคน ไม่ได้ มีเวลาพูด และเวลาฟังเท่ากัน โดยเฉพาะในการทำงานที่จะต้องมีการประชุม อภิปราย หาข้อสรุปในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้แต่ละคนก็มีความคิด มุมมอง ประสบการณ์ บทบาทหน้าที่ที่ต่างกัน การพูดคุยกันแต่ละครั้งจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจกันอย่างมาก โดยหากองค์การใดมีบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสาร คือ สื่อสารได้ตรงกับสิ่งที่ตนเองต้องการสื่อ ควบคุม อารมณ์ได้ดี มีความสามารถในการสื่อสาร ก็จะทำให้การประชุม การอภิปรายนั้น โดยสามารถหาข้อสรุปได้ และทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน (Interpersonal Communication Skills in Workplace) ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ตรงข้ามกันหากองค์การใด มีการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม หรือการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพRead More →

รายวิชานี้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้แนวคิดสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ แหล่งที่มาของความสร้างสรรค์ เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยศึกษากรณีที่เกิดขึ้นจริง การพัฒนาปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ป้องกันปัญหาหรือพัฒนาผลงานและองค์การ Hits: 169Anurak Khongkitฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษาRead More →

สารคดีที่มีชุดข้อมูลที่สร้างสรรค์ต้องประกอบด้วย 3 ส่วน อย่างแรก คือ การหาข้อมูล อย่างที่ 2 คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการที่จะเล่าเรื่องของสารคดี ที่เรียกว่า Story telling เนื้อหาสารคดีข้อมูลดี ๆ ของสารคดี แต่ถ้าไม่ได้ประกอบไปด้วยการเล่าเรื่องที่ดี สารคดีชุดนั้นก็ไม่ได้รับความน่าสนใจ ส่วนที่ 3 คือ งานผลิต หรืองาน Production หมายถึง เรื่องของการออกแบบวิธีเล่าเรื่อง ออกแบบการนำเสนอ Read More →

วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุสีเขียว คือ วัสดุหรือสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าวัสดุที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของวัสดุหรือสินค้านั้นRead More →

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลบนระบบออนไลน์ การเข้าใช้งานข้อมูลและทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ การกำหนดการใช้งานร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม คุณสมบัติของ Google Drive 1. เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลฟรี สำหรับบัญชีทั่วไปของ Google ให้เนื้อที่ในการจัดเก็บ 15 GB โดยจะรวมการทำงานใน 3 แอปพลิเคชัน คือ Google Drive, Gmail และ Google Photo สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบัญชีเป็นของหน่วยงาน ได้เนื้อที่ไม่จำกัด 2. การจัดเก็บข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลไฟล์ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง ฯลฯ 3. เข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง 4. สามารถแบ่งปันและทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หน้าจอการทำงานของ Google Drive ตำแหน่งที่ 1 เมนูสำหรับการเพิ่มข้อมูลใน Google Drive ตำแหน่งที่ 2 กลุ่มเมนูสำหรับการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน Google DriveRead More →

“Morning Talk” model การทำงานของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำแนวคิด Agile มาใช้ปฏิบัติงานจริง และมีผลลัพธ์ออกมาจริง บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้Read More →