ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยเริ่มเปลี่ยนจากการใช้กระดาษหรือเอกสารมาเป็นการ port ข้อมูลที่มีอยู่ไปเป็นข้อมูลดิจิทัลหรือเป็นระบบออนไลน์ดังนั้นทักษะทางด้านดังนั้นทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นทักษะที่มีความจำเป็น ในการติดต่อระหว่างหน่วยงานทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 9 ด้านประกอบไปด้วย 1.เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ 2.เรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ต 3.เรื่องของการใช้งานเพื่อความมั่นคงความปลอดภัย 4.การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 5.การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ 6.การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน 7.การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 8.การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 9.การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่งคงปลอดภัย           Google tools มีจุดเด่นที่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใช้ใช้งานฟรี และมีบริการเครื่องมือให้ใช้อย่างครบครัน ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เวลาใดก็สามารถทำงานได้ สามารถร่วมกันทำงาน ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น ไม่เปลืองกระดาษ จะเห็นได้ว่า Google เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี          การเริ่มต้นใช้งาน Google Application หรือ Google tools จะต้องมีบัญชี Google หรือ Goolge Account ก่อน โดยมีประเภทของบัญชีให้เลือก  3 แบบ ได้แก่          1. ในระดับ PrivateRead More →

การนำเสนอ คือ กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้นำเสนอต่อผู้ฟัง ซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำเสนอ เพื่อความเข้าใจและจูงใจให้ผู้ฟังเชื่อ และเกิดความเข้าใจในระยะเวลาจำกัด โดยอาศัยเทคนิค สื่อ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการนำเสนอ อันจะทำให้การนำเสนอนั้นประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์การนำเสนอ1.การนำเสนอเพื่อแจ้งให้ทราบ เป็นรูปแบบการนำที่ชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง รายงานความคืบหน้า รายงานผลสรุปการดำเนินงาน ต้องให้ความสำคัญต่อความชัดเจนของข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคจนถึงผลลัพธ์ที่สำเร็จ2.การนำเสนอเพื่อแสดงความคิดเห็น เป็นการนำเสนอที่แจ้งให้ผู้ฟังทราบถึงแนวคิด ความคิดเห็นที่สนับสนุนหรือคัดค้านแนวคิด วิธีการแบบเดิม รวมถึงความคิดเห็นใหม่ของผู้นำเสนอ3.การนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจ เป็นการนำเสนอที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ความพยายาม เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ  ค่านิยม หรือพฤติกรรมของบุคคลอื่น โดยอาศัยเทคนิคทั้งวัจนภาษาหรือภาษาพูดและอวัจนภาษา หรือภาษากายที่มีอิทธิพล กระตุ้นบุคคลให้เกิดการยอมรับและยอมเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย4.การนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ เป็นการนำเสนอในการบอกเล่าเรื่องที่ได้ ดำเนินการไปแล้วให้รับทราบ พร้อมเสนอข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และคำแนะนำ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนางาน5. การนำเสนอเพื่อตัดสินใจหรืออนุมัติ เป็นการนำเสนอที่ต้องมีการเตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและครบถ้วนกระบวนการดำเนินที่เป็นขั้นตอน เช่น การวิเคราะห์ SWOT ถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนรูปแบบการนำเสนอมี 6 รูปแบบรูปแบบที่ 1Read More →

ฉลากสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกการสื่อสารและบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคทราบRead More →